Ký cam kết về các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2024

17:37, Thứ Sáu, 5-4-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 5/4/2024, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương Hợp tác xã (HTX) tiêu biểu và Ký cam kết về các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể (KTTT) năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển KTTT tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì hội nghị.

Các đơn vị, địa phương ký cam kết về các mục tiêu phát triển KTTT năm 2024

Tính đến 31/12/2023, toàn tỉnh có 310 HTX nông nghiệp, 2 Liên hiệp HTX với 12.971 lao động làm việc thường xuyên. Doanh thu bình quân một HTX là 1,3 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân một HTX là 125 triệu đồng. Tổng số vốn điều lệ HTX là 106.598 triệu đồng. Có 21 HTX tham gia Chương trình OCOP với 33 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận hạng 3 sao và 4 sao.

Bên cạnh kết quả đạt được, lĩnh vực HTX nông nghiệp vẫn còn một số khó khăn: Cơ sở vật chất kỹ thuật các HTX thiếu thốn và xuống cấp, khả năng huy động vốn góp còn hạn chế; chuyển đổi số còn hạn chế trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh; quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX còn nhỏ, chủ yếu hoạt động trên địa bàn thôn nhưng lại thiếu tính liên kết giữa các HTX nông nghiệp với nhau…

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển KTTT tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX tỉnh đã ký cam kết với các địa phương thực hiện về các mục tiêu phát triển KTTT năm 2024: 100% HTX nông nghiệp hoạt động đúng theo quy định của Luật HTX và các quy định hiện hành. Có ít nhất 60% HTX nông nghiệp đạt loại khá, tốt theo bộ tiêu chí đánh giá, phân loại HTX nông nghiệp.

Tiếp tục hỗ trợ 5 HTX xây dựng và hoàn thiện mô hình HTX kiểu mới. Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX, ưu tiên hỗ trợ dự án hoặc kế hoạch liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực thông qua vai trò HTX nông nghiệp. Trên 22% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên; 4 - 6 HTX nông nghiệp có thêm sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng giao nhiệm vụ các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ các HTX, Tổ hợp tác, Liên hiệp HTX và thành viên, góp phần phát triển KTTT, HTX.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động cùng với các sở, ban ngành liên quan tham mưu, rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật mới về phát triển KTTT, HTX để kịp thời ban hành các quy định, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Đặc biệt quan tâm hỗ trợ nút thắt liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ cán bộ HTX đáp ứng những nhiệm vụ trong thời kỳ mới và thực hiện thí điểm một số mô hình như hợp nhất, sáp nhập HTX nông nghiệp quy mô thôn.

Các Tổ hợp tác, HTX tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ thành viên, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, tăng cường thực hiện liên kết giữa kinh tế hộ với KTTT, giữa KTTT với các thành phần kinh tế khác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về phát triển KTTT; chủ động, tích cực mở rộng quan hệ với các tổ chức, cơ quan hữu quan của các nước, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ nước ngoài nhằm học tập kinh nghiệm, tranh thủ các hỗ trợ tài chính, kỹ thuật dành cho KTTT trên nguyên tắc bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh các cá nhân, tập thể

Trao Kỷ niệm chương của Liên minh HTX Việt Nam cho các cá nhân

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân vì có thành tích trong công tác năm 2023; Liên minh HTX Việt Nam trao Bằng khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân, trao Kỷ niệm chương cho 15 cá nhân.

Tiến Nhất

Các tin khác