Hội Nông dân tỉnh

10:7, Thứ Năm, 20-10-2022

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
  Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh
1 Trần Văn Bến Chủ tịch 0233 3854271 0943 568 469 vanbencdqt@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hường Phó chủ tịch 0233 3556996 0914 549 919 huongndqt@gmail.com
  Văn phòng
1 Trần Quang Chiến UVTV, Chánh VP  0233 3852516 0914 957 368 quangchiendh@gmail.com
2 Hồ Thị Thu Hà Phó Chánh VP   0915 351 267 thuha053@gmail.com
3 Hoàng Kim Thĩnh Chuyên viên   0968 291 871  
4 Hoàng Thị Vân Anh Kế toán 0233 3858961 0945 298 444 vananhdhqt@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thư Văn thư 0233 3852516 0815 457 799 thundqt@gmail.com
6 Ngô Hữu Sơn Lái xe   0915 330 899  
  Ban Xây dựng hội
1 Nguyễn Thị Hạnh UVTV, Trưởng Ban  0233 3858960 0915 874 579 nguyenhanhhnd@gmail.com
2 Võ Hữu Lắm Phó Ban    0949 938 919 huulam256@gmail.com
3 Nguyễn Thị Thu Hoài Chuyên viên   0918 949 159 thuhoaiqt@gmail.com
4 Nguyễn Thị Nhân Chuyên viên   0946 707 017 nguyenthinhanqt@gmail.com
5 Võ Thị Hồng Nhạn Chuyên viên 0233 3858960 0868 456 246 hongnhanhndqt187@gmail.com
  Ban Kinh tế - Xã hội
1 Lê Văn Mẫn UVTV, Trưởng Ban    0919 551 945 levanmanhnd@gmail.com
2 Nguyễn Quang Tĩnh Phó Ban  0233 3556024 0834 264 955 tinhhndquangtri@gmail.com
3 Nguyễn Ngọc Diễm Kiều Chuyên viên 0233 3556024 0945 535 567 diemkieudh75@gmail.com
4 Trần Thị Thúy Chuyên viên   0945 441 905 thuytranhuaf@gmail.com
5 Lê Thị Huyến Cán bộ hợp đồng 68   0941 423 557 lehuyenhndqt@gmail.com
  Trung tâm Hỗ trợ nông dân
1 Trần Văn Bến Giám đốc 0233 3854271 0943 568 469 vanbencdqt@gmail.com
2 Lê Văn Mẫn P. Giám đốc    0919 551 945 levanmanhnd@gmail.com
3 Võ Thị Linh Nhân Chuyên viên   916878159 linhnhansp@gmail.com
4 Đặng Gia Khánh Chuyên viên   913199414 giakhanh71@gmail.com
5 Đào Thị Diệu Thùy Chuyên viên   917290667 dieuthuyhnd@gmail.com

Các tin khác