Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Trị năm 2021

8:28, Thứ Tư, 24-2-2021

Ngày 22/2/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Trị năm 2021.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác văn thư, lưu trữ, lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ trong năm theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc chấp hành các quy định về công tác văn thư, lưu trữ.

Phát huy vai trò của công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản lý văn bản của các cơ quan, tổ chức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý thông tin, tài liệu lưu trữ trong bối cảnh chính quyền điện tử và cải cách hành chính hiện nay.

Kế hoạch triển khai một số nội dung: Tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác văn thư, lưu trữ; ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện công tác văn thư và hoạt động nghiệp vụ lưu trữ; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ; công tác thanh tra, kiểm tra; quản lý tài liệu lưu trữ tại cơ quan; quản lý, sử dụng tài liệu; hiện đại hóa công tác văn thư lưu trữ…

Về tổ chức thực hiện: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, tổ chức của Trung ương trên địa bàn tỉnh thuộc nguồn nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị và các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý trước ngày 1/3/2021, gưi Sở Nội vụ tổng hợp…(xem chi tiết).

Hồng Hà

 
 

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.