Quyết đinh về việc giải thể Trường THCS &THPT Tân Lâm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

7:9, Thứ Ba, 22-8-2023

Ngày 21/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1887/QĐ-UBND về việc giải thể Trường THCS &THPT Tân Lâm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Về tổ chức thực hiện:

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: Chỉ đạo các phòng chuyên môn, Trường THCS &THPT Tân Lâm làm tốt công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về Đề án Giải thể Trường THCS &THPT Tân Lâm.  Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND huyện Cam Lộ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công tác bàn giao, tiếp nhận đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, công tác tài chính, tài sản, đất đai và các nội dung khác có liên quan.

Ban hành các quyết định về nhân sự và hướng dẫn quản lý, bàn giao hồ sơ về nhân sự; hướng dẫn công tác tài chính, tài sản; bố trí, sắp xếp số học sinh cấp trung học phổ thông; hướng dẫn quản lý, bàn giao hồ sơ học sinh và các nội dung khác.

Chỉ đạo Trường THCS &THPT Tân Lâm xử lý các nội dung liên quan đến giải thể trường: Bàn giao học sinh, các loại hồ sơ, kinh phí, cơ sở vật chất, nộp con dấu và các nội dung khác liên quan đến trách nhiệm của trường.

Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo dõi kết quả thực hiện giải thể Trường THCS &THPT Tân Lâm trước ngày 30/8/2023.

 Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ có trách nhiệm:  Quyết định thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Lâm trên cơ sở tổ chức lại Trường Tiểu học Cam Thành và tiếp nhận toàn bộ học sinh cấp Trung học cơ sở của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lâm.

Tiếp nhận một số giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, tài chính, đất đai và các loại hồ sơ liên quan đến hoạt động của Trường THCS&THPT Tân Lâm.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí số học sinh cấp Trung học cơ sở, đội ngũ, cơ sở vật chất, tài chính để kịp thời triển khai dạy học năm học 2023 - 2024. Trường THCS &THPT Tân Lâm có trách nhiệm:

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy định của chế độ kế toán đơn vị sự nghiệp công.

Báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp Sở Tài chính thực hiện quyết toán các nguồn kinh phí và các nghĩa vụ khác liên quan đến thu, chi tài chính tại đơn vị để tiến hành giải thể theo đúng quy định.

Có văn bản đề nghị cơ quan thuế thực hiện quyết toán hoặc kiểm tra, xác định các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Kiểm kê số dư bằng tiền của Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quỹ khác và số dư nguồn cải cách tiền lương.

 Bàn giao đầy đủ các loại hồ sơ, nguyên trạng tài sản, công nợ, quyền sử dụng đất, các hợp đồng kinh tế, các quyền, nghĩa vụ khác... cho cơ sở giáo dục mới thành lập kèm theo hồ sơ minh chứng, chứng từ có liên quan.

Nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Sở Nội vụ có trách nhiệm: Trên cơ sở thống nhất giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Cam Lộ, thực hiện Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu số người làm việc đối với UBND huyện Cam Lộ và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Tài chính có trách nhiệm: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý tài sản, tài chính và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 sau khi giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều khoản chuyển tiếp:  Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lâm có trách nhiệm bàn giao toàn bộ học sinh, tài sản, tài chính, nhân sự, đất đai và các hồ sơ liên quan, đồng thời chấm dứt hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền trước ngày 31/8/2023 theo quy định của pháp luật.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023.

Xem chi tiết

 

Các tin khác