Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024

14:2, Thứ Ba, 6-2-2024

Ngày 5/2/2024, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 29/KH-BCĐ về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là vai trò của người đứng đầu; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2023; triển khai đồng bộ các giải pháp, lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm là quan trọng. Kiểm soát tối đa tình hình ma túy trên địa bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của ma túy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Theo đó, sẽ triển khai một số nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025, nhất là các Dự án thuộc Chương trình do các Bộ, ngành chủ trì đã được Chính phủ phê duyệt. Tham mưu thực hiện Đề án phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên trong phạm vi toàn tỉnh ngay khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai về địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống ma túy tại đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”, bảo đảm hiệu quả thiết thực.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh về xây dựng "địa bàn 03 tốt" trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn 2023 - 2025, thực hiện 03 nhóm tiêu chí "Phong trào tốt”, "Quản lý tốt”, “Đấu tranh tốt”, triển khai thực hiện đồng bộ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng và giữ vững, nhân rộng “địa bàn 03 tốt” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Triển khai đa dạng hóa các nội dung, hình thức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, Internet và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; tập trung vào các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động, quần chúng Nhân dân tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tuyệt đối “không để bị động, bất ngờ”, “không đi sau tội phạm”; chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình tội phạm ma túy nổi lên, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao... để chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Đảm bảo số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện và bắt giữ tăng từ 5% trở lên so với năm 2023.

Thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật chính xác, đầy đủ, kịp thời số liệu người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện để có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng “loạn thần, ngáo đá”; kiên quyết lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp người nghiện không tự nguyện đăng ký cai nghiện. Khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai trên địa bàn.

Ban chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu công tác phòng, chống ma túy phải được triển khai nghiêm túc, toàn diện đến tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân; đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Xem chi tiết

Các tin khác