Tăng cường tổ chức thực hiện các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo

17:13, Thứ Ba, 4-6-2024

Ngày 3/6/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ký ban hành Công văn số 2567/UBND-KGVX gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường tổ chức thực hiện các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại Báo cáo số 684/BC-SGDĐT ngày 28/3/2024 về tình hình triển khai thực hiện một số Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, gồm: Kế hoạch số 4315/KH-UBND ngày 20/9/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND về phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 09/01/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án “Đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 09/4/2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về Đề án đầu tư xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025...

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở GD&ĐT đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để triển khai, thực hiện các nội dung, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; tham mưu, kiến nghị cấp thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để từng bước thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, tích cực thực hiện công tác truyền thông để nâng cao nhận thức trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của ngành, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo như: Tiến độ thực hiện dự án xóa phòng học tạm, phòng học mượn thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 còn chậm; cơ sở vật chất các trường mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng còn chậm tiến độ, do đó chưa đáp ứng được nhu cầu tổ chức nội trú, bán trú cho học sinh, ảnh hưởng đến tiến độ phát triển quy mô trường phổ thông dân tộc nội trú, thành lập mới các trường phổ thông dân tộc bán trú theo lộ trình; do nguồn lực còn hạn chế nên số phòng công vụ cho giáo viên được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2022-2023 chưa đạt theo chỉ tiêu đề ra; một số địa phương chưa có các giải pháp để huy động từ nguồn xã hội hóa, đóng góp của các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm và các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên các vùng khó khăn...

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu cân đối, bố trí ngân sách địa phương, ngân sách trung ương đầu tư xây dựng các phòng học trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để tập trung đầu tư hoàn thành các công trình đã được phê duyệt.

Sở Nội vụ tham mưu xây dựng cơ chế cho việc bố trí vị trí việc làm nhân viên bảo vệ các trường học, đặc biệt là các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác tổ chức nội trú, bán trú ở các trường học.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh xây dựng kế hoạch, có giải pháp, biện pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo theo kế hoạch được giao. Trong quá trình thực hiện cần phải theo sát công việc, đổi mới công tác điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, từng cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

UBND các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh rà soát các điều kiện của các trường trong Đề án để triển khai thành lập các trường phổ thông dân tộc bán trú theo lộ trình đã được phê duyệt; rà soát đề xuất điều chỉnh các mục tiêu của Nghị quyết đến năm 2025 và đề xuất các mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030.

UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm bố trí nguồn ngân sách địa phương được giao quản lý và các nguồn từ Chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư xây dựng xóa các phòng học tạm, phòng học mượn, phòng học xuống cấp trên địa bàn. Ưu tiên Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình. Tăng tỷ lệ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. Quan tâm bố trí lồng ghép các nguồn kinh phí từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn xây dựng cơ bản ngân sách huyện để triển khai thực hiện các Nghị quyết.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về GD&ĐT, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết; làm tốt công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, nhất là đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình vệ sinh và nước sạch theo mục tiêu Nghị quyết đã xác định; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi người dân ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm với chính quyền và ngành GD&ĐT trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Các sở, ban, ngành liên quan đăng ký nhận đỡ đầu các đơn vị trường học để đầu tư xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh; kêu gọi, huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư xây dựng phòng công vụ cho giáo viên, công trình vệ sinh cho các trường học; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, giám sát việc thực hiện kiến nghị sau kiểm tra, giám sát; điều chỉnh định mức chi phí xây dựng các công trình vệ sinh, nước sạch để đáp ứng tình hình biến động giá hiện nay.

Sở GD&ĐT tiếp tục rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung Nghị quyết (nếu có) để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết trong thời gian tới.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu nêu trên, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Xem chi tiết

Các tin khác