Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề tại Sở Nông nghiệp và PTNT

7:55, Thứ Ba, 27-2-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 26/2/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Đàn có buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới Hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) giai đoạn 2018 -2023 trên địa bàn tỉnh” tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng phát biểu kết luận buổi giám sát

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, trên cơ sở rà soát, sắp xếp kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc kể từ năm 2018 đến nay, Sở đã sắp xếp, kiện toàn giảm 2 đơn vị trực thuộc (năm 2015 có 13 ĐVSNCL đến năm 2023 còn 11 đơn vị).

Hiện Sở có 4 đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ chi thường xuyên, 4 đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên, 3 đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.

Tổng số người làm việc trong các ĐVSNCL (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có mặt tại thời điểm 30/12/2023 là 116/137 tổng số biên chế viên chức được giao.

Về kết quả tinh giản biên chế, giai đoạn 2015 – 2021 đã giảm 24 chỉ tiêu, đạt 10% số biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước giao năm 2015. Giai đoạn 2022-2025 sẽ cắt giảm 28 chỉ tiêu (đạt 13,1%) so với số người đang làm việc được giao năm 2021. Sở đã tinh giản 22 chỉ tiêu biên chế trong 3 năm từ 2022 - 2024, 6 chỉ tiêu còn lại sẽ thực hiện cắt giảm trong năm 2025.

Quá trình hoạt động, việc thực hiện tinh giản biên chế 10% người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước gặp nhiều khó khăn do mức độ tự chủ của các ĐVSNCL còn thấp, ngoài giảm số biên chế sự nghiệp trong các ĐVSNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, phải giảm số biên chế sự nghiệp trong các ĐVSNCL do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên…

Tại buổi giám sát, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, đề xuất ban hành các văn bản quy định về quản lý các ĐVSNCL, nhất là các ĐVSNCL tự chủ; chỉ đạo các Bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền hoặc sửa đổi, bổ sung: định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công do Nhà nước quản lý; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

Đề nghị cần quan tâm đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức tại các Ban quản lý rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, cũng như cung cấp cho các Ban quản lý dụng cụ hỗ trợ để sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Đối với nhóm các ĐVSNCL cung cấp các dịch vụ có khả năng xã hội hóa cao, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động đề nghị tiếp tục tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý công chức, viện chức, tài chính, tài sản khi cung cấp dịch vụ gắn với nhu cầu xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, tiếp thu các ý kiến của các ĐVSNCL để hoàn chỉnh nội dung báo cáo. Phải có các kiến nghị rõ ràng về biên chế, tổ chức bộ máy của từng đơn vị… từ đó có các đề xuất, kiến nghị cụ thể với tỉnh, các Bộ ngành, Chính phủ.

Với các vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, tỉnh sẽ tổng hợp các nội dung liên quan để có kế hoạch xử lý theo đúng quy định, góp phần ổn định hoạt động của các ĐVSNCL.

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng đánh giá cao nỗ lực của Sở Nông nghiệp và PTNT trong thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL giai đoạn 2018 - 2023.

Từ đó, đề nghị Sở tiếp tục quan tâm, thúc đẩy vấn đề xã hội hóa trong hoạt động các đơn vị. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tổ chức bộ máy hoạt động các ĐVSNCL thời gian qua, từ đó đặt ra giải pháp giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong thẩm quyền của đơn vị, lưu ý vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để có kế hoạch sắp xếp, điều chỉnh, chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp.

Rà soát lại khả năng tự chủ của từng đơn vị nhằm đảm bảo quyền lợi, chế độ, nâng cao thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, cải cách bộ máy hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đối với những nội dung Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp kiến nghị với cấp có thẩm quyền.

Tiến Nhất

Các tin khác