Tổng kết đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”

21:48, Thứ Ba, 26-3-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 26/3/2024, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019 nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về quản lý, bảo vệ và phát triển biển, đảo; tạo nền tảng, khung pháp lý vững chắc để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc trên biển.

Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1059/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”.

Sau 5 năm thực hiện, các nội dung, mục tiêu của Đề án đã hoàn thành, Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã thực sự đi vào cuộc sống của Nhân dân. Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là trong xây dựng, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn biển đảo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; động viên ngư dân hăng hái vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về biển, đảo Việt Nam, tạo sự đồng thuận trong xã hội về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Kết quả thực hiện Đề án đã góp phần tuyên truyền để các quốc gia trên thế giới và khu vực hiểu đầy đủ, chính xác hơn về chính sách, pháp luật quản lý, bảo vệ biển, đảo của Việt Nam nói chung, Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng.

Tại Quảng Trị, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến và đã đạt được những kết quả quan trọng. Hình thức tuyên truyền luôn được đổi mới theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm từng cơ quan, đơn vị. Đã sản xuất, phát sóng gần 1.114 tin, bài tuyên truyền; tổ chức 715 buổi tuyên truyền/15.800 lượt cán bộ, Nhân dân về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Biển Việt Nam...; biên soạn, in ấn, phát hành và cấp phát 131.756 tờ rơi, 2.857 quyển sách pháp luật, 1.629 đĩa tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển, đảo… góp phần đưa các văn bản pháp luật nhất là pháp luật về biên giới, biển đảo, quốc phòng, an ninh, biên phòng, cảnh sát biển đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị thời gian tới, các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên phạm vi cả nước. Chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, nhất là ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trong tham gia nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Quốc phòng đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức, chỉ đạo, thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023".

Tiến Nhất

Các tin khác