Sơ kết tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2023

20:18, Thứ Ba, 2-4-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 2/4/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hồ Xuân Hòe đồng chủ trì Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2023.

Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2023

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam.

Thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2023, HĐND tỉnh đã ban hành 10 Nghị quyết về chính sách địa phương hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; nhờ đó sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu đáng kể: đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung, tạo điều kiện thu hút và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế biến; các vùng sản xuất lúa chất lượng cao; các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đã định hình và tiếp tục phát triển.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp bình quân giai đoạn 2021–2023 đạt trên 3%, trong đó năm 2023 đạt 5,41%, đóng góp 1,07 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung GRDP của tỉnh và nhiều chỉ tiêu quan trọng khác thực hiện đạt và vượt kết hoạch đề ra. Lĩnh vực nông nghiệp và PTNT tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng là “trụ đỡ” của nền kinh tế tỉnh nhà, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn gặp phải các khó khăn, hạn chế: Việc thiếu chủ động trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để triển khai các chỉ tiêu đã đề ra dẫn đến thiếu quỹ đất để thực hiện di dời cơ sở chăn nuôi và bố trí dân cư; mức phụ cấp của lực lượng thú y và khuyến nông đã được các cấp quan tâm nhưng còn thấp so với thu nhập bình quân; một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác thông tin tuyên truyền cụ thể các chính sách đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn; cơ chế chính sách thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ về đối tượng thực hiện; mức hỗ trợ cũng như quy mô hỗ trợ hàng năm còn thấp so với nhu cầu thực tiễn…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hồ Xuân Hòe đồng chủ trì hội nghị

Từ đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kiến nghị điều chỉnh một số nội dung 4 Nghị quyết của HĐND tỉnh gồm: Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021; Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021; Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022; Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022.

Tiếp tục triển khai thực hiện 6 Nghị quyết: Nghị quyết số 160/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021; Nghị quyết số 100/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022; Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023; Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023; Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND ngày 29/7/2023; Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng cơ bản đồng tình với các kiến nghị, đề xuất các đại biểu. Đồng thời nhấn mạnh, đối với nhóm kiến nghị 6 Nghị quyết, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các Sở ngành, địa phương tiếp tục tham mưu UBND tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung các Nghị quyết này và theo dõi, đánh giá, làm sao các Nghị quyết này phải đi vào thực tiễn cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị

Đối với nhóm 4 Nghị quyết đề nghị sửa đổi, bổ sung, đây đều là những Nghị quyết quy phạm pháp luật vì vậy đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT khi trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh về điều chỉnh, sửa đổi các Nghị quyết này phải có các quy định quy phạm pháp luật. Đồng thời gợi ý nếu 4 Nghị quyết đều liên quan về lĩnh vực nông nghiệp có thể nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi bằng 1 Nghị quyết.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT đến với người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã để được tiếp cận, thụ hưởng, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo đạt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thống nhất điều chỉnh một số nội dung 4 Nghị quyết theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả bền vững các nội dung chính sách đã ban hành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu kết luận hội nghị

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện 6 Nghị quyết còn lại của HĐND tỉnh đảm bảo đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đối với chính sách hỗ trợ thực hiện giao đất, giao rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư theo Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh giai đoạn 2023-2025, thống nhất giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách này vào năm 2025 cho các địa phương nhằm đảm bảo đủ khối lượng 1.500 ha theo Nghị quyết.

Tiến Nhất

Các tin khác