Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII họp phiên thứ 41

6:15, Thứ Ba, 9-7-2024

(Cổng TTĐT) Sáng ngày 8/7/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 41 để rà soát các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Tại phiên họp, các ban của HĐND đã trình bày về dự thảo nghị quyết, dự thảo báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh, khóa VIII. Theo đó, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình, đề án, báo cáo liên quan đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục đào tạo; văn hóa, thể thao, du lịch; lĩnh vực lao động, xã hội, an sinh và lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã nghiên cứu 3 báo cáo, 15 tờ trình, 2 văn bản bổ sung và 16 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh, kết hợp tổ chức giám sát, khảo sát, hội nghị tham vấn với một số ngành, địa phương. Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra thuộc lĩnh vực dân tộc gồm Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024 trên lĩnh vực dân tộc; Đề xuất nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh đề nghị Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu và đại diện lãnh đạo các ngành đã trao đổi, giải trình, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất; kế hoạch đầu tư công trung hạn; việc hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non có con em công nhân…

Sau khi nghe các ban HĐND tỉnh trình bày nội dung thẩm tra các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã báo cáo, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; nội dung liên quan đến đầu tư công, vấn đề giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cơ bản thống nhất với kế hoạch, chương trình và nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh khóa VIII. Đồng thời đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND cần thẩm tra kỹ nội dung về các chỉ tiêu tăng trưởng, từ đó đề xuất các giải pháp để HĐND bàn quyết định bổ sung các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ trong năm và nhiệm vụ cuối năm 2024. Đồng thời lưu ý một số nội dung liên quan đến các giải pháp để thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; đầu tư công; vốn đầu tư công…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác