Tập huấn Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130

9:3, Thứ Bảy, 27-3-2021

 (Web Quảng Trị) Ngày 26/3/2021, Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn về Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ (Nghị định số 130) về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị…cho đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018 (được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019). Luật gồm 10 chương, 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN.

Một trong những điểm mới của Luật PCTN năm 2018 đó là quy định một chương riêng và sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định nhằm cụ thể hóa, đề cao vai trò người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN; một chương riêng về công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

Nghị định số 130 (thay thế Nghị định 78/2013/NÐ-CP ngày 17/7/2013) quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN năm 2018 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, bao gồm những quy định chung về kiểm soát tài sản, thu nhập; việc kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; xây dựng, phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập và xử lý vi phạm.

So với quy định cũ, Nghị định số 130 có những điểm mới về thời điểm, hình thức và việc tổ chức công khai bản kê khai; mẫu bản kê khai; phê duyệt và thực hiện kế hoạch xác minh tài sản hằng năm cũng xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng là người quản lý, cán bộ công chức trong hệ thống cơ quan Nhà nước và các đối tượng giữ những vị trí chủ chốt, lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng, các cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp quản lý.

Thông qua tập huấn, các đại biểu được nhận thức sâu sắc hơn về công tác PCTN và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; từ đó tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương và mỗi người dân để thực hiện có hiệu quả công tác này.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.