Tập huấn nghiệp vụ và phần mềm thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

20:13, Thứ Hai, 11-1-2021

(Web Quảng Trị) Ngày  11/1/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương phối hợp với Tổng Cục Thống kê tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có lãnh đạo Cục Thống kê cùng các đơn vị liên quan.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là một trong 3 cuộc tổng điều tra hết sức quan trọng do ngành thống kê thực hiện nhằm cung cấp số liệu về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ; giúp phản ánh quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế trong GDP, làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, ngành, địa phương, giúp Đảng và Nhà nước có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước; nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và của từng ngành, từng địa phương, từ đó đưa ra được những quyết sách, chỉ đạo, điều hành phù hợp để phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững.

Các nội dung chính được trình bày, thảo luận tại hội nghị bao gồm: Phương án tổng điều tra và những điểm mới của tổng điều tra kinh tế năm 2021; quy trình thu thập thông tin, quy trình chọn mẫu đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; phần mềm thu thập thông tin doanh nghiệp; công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tổng điều tra; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí…

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11/1-13/1/2021.

Tiến Nhất

Các tin khác