Tập huấn nghiệp vụ điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

8:52, Thứ Sáu, 26-2-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 25/2/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin cho hơn 100 học viên là giám sát viên, điều tra viên cấp tỉnh và cấp huyện.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là một trong 3 cuộc Tổng điều tra quan trọng về thống kê của cả nước và các địa phương, cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ; giúp phản ánh quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế trong GDP, làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP và GRDP. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương, giúp cho các cơ quan Đảng, Nhà nước của tỉnh có được bức tranh kinh tế tổng thể; nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và của từng ngành, địa phương để từ đó xác định những tiềm năng, lợi thế cần phải khai thác; nhận diện được những rào cản, thách thức phải vượt qua và quan trọng là đưa ra những quyết sách, chỉ đạo điều hành phù hợp để phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Diễn ra từ ngày 25-27/2-2021, lớp tập huấn sẽ giới thiệu đến các học viên những nội dung chính gồm: Phương án tổng điều tra và những điểm mới của Tổng điều tra kinh tế năm 2021; quy trình thu thập thông tin, quy trình chọn mẫu đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; giải thích nội dung và cách ghi các loại phiếu; quy trình, nội dung; phương pháp và phần mềm thu thập thông tin các loại phiếu; thực hành ghi phiếu; công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tổng điều tra; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí; giới thiệu Trang web điều hành tác nghiệp. Bên cạnh đó, học viên tham gia thực hành các bài tập tình huống khối doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội; được giải đáp, trao đổi về bài tập tình huống...

Theo kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh, đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp, thời gian tổ chức chuẩn bị và thu thập thông tin bao gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ 1/2-30/4/2021, giai đoạn 2 từ 15/5-30/7/2021; đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội thời gian chuẩn bị thu thập thông tin từ ngày 1-28/2/2021, thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3-30/4/2021; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, thời gian chuẩn bị và thu thập thông tin toàn bộ thực hiện từ ngày 2/5-15/6/2021, thời gian thu thập thông tin mẫu từ 1/7-30/7/2021; đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thời gian lập danh sách đơn vị điều tra thực hiện từ ngày 1/6-15/6/2021, thời gian thu thập thông tin từ 1/7-30/7/2021; đối với điều tra cơ sở hành chính, thời gian chuẩn bị thu thập thông tin từ 15/1-15/2/2021, thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3-30/4/2021.

Hồng Hà

Các tin khác