Đánh giá kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

8:59, Thứ Bảy, 12-11-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 10/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội thảo khoa học đánh giá kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; định hướng phát triển trong thời gian tới.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả quan trọng. Cơ chế, chính sách KH&CN được tập trung hoàn thiện với nhiều quy định tiến bộ và đổi mới. Công tác quản lý KH&CN được đổi mới toàn diện, hiệu quả. Hợp tác quốc tế được mở rộng. Minh chứng rõ nét thể hiện ở thành tựu phát triển của các ngành, lĩnh vực nổi bật như: Nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, y tế, xây dựng, giao thông vận tải, an ninh quốc phòng... đều có sự đóng góp của KH&CN. Nhận thức về vai trò, vị trí, sự cần thiết phát triển KH&CN phục vụ sự nhiệp CNH-HĐH trong cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân ngày càng được nâng lên.

Nhiệm vụ phát triển KH&CN đã trở thành một nội dung quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách của cấp ủy, chính quyền các cấp. Góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực kinh tế.

Giám đốc Sở KH&CN Trần Ngọc Lân phát biểu 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của BCH TW Đảng vẫn tồn tại một số hạn chế như: nguồn nhân lực KH&CN không đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực; thiếu các chuyên gia đầu ngành và nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực KHCN. Cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo chưa đáp ứng được yêu cầu. Thị trường KH&CN chưa phát triển, hoạt động chuyển giao KH&CN chưa rộng khắp ở các lĩnh vực...

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh; đẩy mạnh công tác xác lập quyền sở hữu trí tuệ và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa chủ lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc xã hội hóa nguồn kinh phí trong công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các chính sách đầu tư nhằm tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Giải pháp tăng cường công tác ứng dụng nhân rộng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến với doanh nghiệp và người dân.

Xác định rõ lộ trình và giải pháp để thực hiện công tác chuyển đổi số gắn với việc chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai có hiệu quả Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.