CN NH TMCP Công Thương

8:8, Thứ Ba, 12-11-2019

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Kim Hùng Giám đốc 053 3550979 0911098188  
Trần Thị Thanh Thuỷ Phó Giám đốc 053 3550959 0914079851 tranthi.thanhthuy@vietinbank.vn
Nguyễn Đính Phó Giám đốc 053 3551122 0905090937 dinhn@vietinbank.vn
Nguyễn Xuân Hùng Phó Giám đốc 0533 584468 0914001403 hungnx@vietinbank.vn
Phan Thị Lam CVP 0533550564    
PHÒNG BAN
Trần Văn Quyết Thắng TP KHDN 053 3550807 0914205343  
Hoàng Ngọc Khánh TP Bán lẽ 053 3565789 0907486101  
Hồ Thị Hoàng Oanh TP Kế toán 053 3550803 0905425858  
Lê Thị Hồng Nhung TP TTKQ 053 3553485 0905032515 nhunglth@vietinbank.vn
Phan Thị Lam TP TCHC 053 3550564 0946306515 lampt@vietinbank.vn
Nguyễn Thị Kiều Anh Tổng hợp 053 3554652 0982115255 anh.nguyenthikieu@vietinbank.vn
Nguyễn Xuân Cảm TP GD Lao Bảo 053 3777735 0935535377  
Trần Thanh Hùng TP GD Khe Sanh 053 3782778 09132454468  
Nguyễn Pháp PP GD TX Quảng Trị 053 3664778 0914099375  
Trần Quang Thanh TP GD Hùng Vương 053 3550807 0947259555  
Trần Thị Loan TP GD Chợ 053 3553449 0935307468 tranthiloan@vietinbank.vn
Nguyễn Quang Toản TP GD Bến Hải 053 3631789 0915999101  

Các tin khác