Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

12:42, Thứ Tư, 15-9-2021

Ngày 15/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Năm học 2021 - 2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định về phân cấp quản lý tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2021 – 2022; triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án, chính sách về lĩnh vực giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh; duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Về tổ chức thực hiện: UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022; chỉ đạo hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị trường học, hướng dẫn các đơn vị xây dựng, triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại địa phương, đảm bảo mục tiêu kép là vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo của từng cấp học, ngành học.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ phát động, kêu gọi sự quyên góp, hỗ trợ học sinh học tập trực tuyến gồm sóng Internet, máy tính cho học sinh và miễn phí một số phần mềm dạy học trực tuyến.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tham mưu UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng do dịch Covid 19; phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh tham gia học tập tại nơi cư trú do dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ, tuyển dụng giáo viên ở các môn học, cấp học còn thiếu theo hướng tinh gọn, hiệu quả đảm bảo đủ giáo viên dạy học 02 buổi/ngày theo quy định; bảo đảm cơ cấu, số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường lớp học, mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6; chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10 trong năm học 2022-2023...

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành địa phương trong tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác