Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

22:10, Thứ Sáu, 13-1-2023

Ngày 13/1/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực thi nghiêm túc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

Đồng thời xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, sai sót trong quá trình áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh khắc phục; phát hiện những vướng mắc, bất cập để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý vi phạm hành chính, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Một số nội dung của kế hoạch: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục quán triệt, phổ biến các nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và các văn bản liên quan; đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; xác định trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, ngành, đơn vị một cách rõ ràng, công khai, minh bạch; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, liên tục, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị...

Xem chi tiết

Các tin khác