Kế hoạch truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

2:38, Thứ Ba, 13-12-2022

Ngày 12/12/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu chung của kế hoạch: Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển; các thông tin, kiến thức về biển và đại dương; nhận diện, bác bỏ các thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, xuyên tạc về biển và đại dương đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh, sinh viên tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2023, trên cơ sở kế hoạch truyền thông về biển và đại dương của các Bộ, ngành ở Trung ương được ban hành, các sở, ban, ngành ở tỉnh có liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch truyền thông về biển và đại dương với các chỉ tiêu cụ thể theo đặc thù của từng cơ quan, đơn vị và Kế hoạch này.

 Đến năm 2025, 100% các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh có chuyên trang, chuyên mục về biển và đại dương trên các sản phẩm thông tin (báo, bản tin, tạp chí in, trang thông tin điện tử, kênh phát thanh, truyền hình) của cơ quan; các sở, ban, ngành có liên quan đến quản lý nhà nước về biển và hải đảo có chuyên mục về biển và đại dương trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

Đến năm 2030, 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện hoạt động truyền thông về biển và đại dương thông qua việc lồng ghép nội dung liên quan vào một số môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo.

Hằng năm, tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường: 100% phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, lãnh đạo cơ quan báo chỉ, những người làm công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến biển và đại dương tại các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương, cán bộ thông tin cơ sở được tập huấn, cập nhật về hệ thống chính sách, pháp luật, kiến thức cơ bản về biển và đại dương; phấn đấu hơn 80% các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội các cấp, các doanh nghiệp tham gia hoạt động truyền thông về biển và đại dương.

Về phạm vi truyền thông: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, toàn bộ nhân dân trên địa bản tỉnh, trong đó ưu tiên 04 huyện ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ.

Nội dung truyền thông: Tập trung truyền thông chính sách và pháp luật có liên quan đến biển, hải đảo; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.

Đối tượng truyền thông: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người dân, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, kế hoạch triển khai thưc hiện một số nội dung: Truyền thông về biển và đại dương nhằm bảo đảm phù hợp với các Nghị quyết của Đảng và Chương trình truyền thông biển và đại dương được phê duyệt tại Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đổi mới, đa dạng hoá hình thức và nội dung truyền thông vể biển và đại dương; hợp tác và truyền thông quốc tế về biển và đại dương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về biển và đại dương; đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông; khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân; ngăn chặn, xử lý thông tin sai lệch.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.