Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung theo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10:56, Thứ Hai, 5-12-2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 2/12/2022 công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung theo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể:

Công bố 5 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương gồm:

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (2): Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

Lĩnh vực Kinh doanh khí (1): Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG.

Lĩnh vực Hóa chất (1): Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

Lĩnh vực An toàn thực phẩm (1): Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.

Công bố 4 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng:

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (4): Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng); Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp); Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng); Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp).

Công bố 1 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở: Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Công bố 1 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường:

Lĩnh vực Tài nguyên nước: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3 /ngàyđêm.

Công bố 1 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông:

Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

Công bố 1 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế:

Lĩnh vực An toàn và thực phẩm: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Công bố 1 TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tư pháp áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị:  

Lĩnh vực Hộ tịch: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Giao các Sở: Công thương, Y tế, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/12/2022. Các thủ tục hành chính được công bố tại các Quyết định số: 82/QĐ-UBND ngày 10/01/2020; 3174/QĐ-UBND ngày 06/11/2020; 473/QĐ-UBND ngày 20/02/2020; 1062/QĐ-UBND ngày 23/4/2020; 2081/QĐ-UBND ngày 09/08/2021; 217/QĐ-UBND ngày 18/01/2022; 520/QĐ-UBND ngày 16/02/2022; 1521/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trái với Quyết định này đều bị thay thế, bãi bỏ.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.