Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045

8:55, Thứ Năm, 17-11-2022

Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2935/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 27 m2 sàn/người, trong đó tại khu vực đô thị đạt khoảng 31,5 m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt khoảng 24,5 m2 sàn/người. Phấn đấu phát triển tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 18,077 – 19,053 triệu m2 sàn (tăng thêm khoảng 3,069– 4,045 triệu m2 sàn). Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt khoảng 30,7 m2 sàn/người, trong đó, tại khu vực đô thị đạt khoảng 33,3 m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt khoảng 28,7 m2 sàn/người.

Phấn đấu phát triển tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đến năm 2030 đạt khoảng 21,763– 23,2 triệu m2 sàn (tăng thêm khoảng 3,687 – 5,123 triệu m2 sàn). Đồng thời yêu cầu nhà ở phát triển mới phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng số…

Đến năm 2030, phấn đấu tăng tỉ lệ nhà ở kiên cố trên toàn tỉnh đạt trên 90%, trong đó tại khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 75% - 80%. Phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư và nhà ở của hộ gia đình, cá nhân. Bố trí hợp lý ngân sách nhà nước; đẩy mạnh xã hội hóa, sự tham gia hỗ trợ của cộng đồng, doanh nghiệp, cá nhân.

Tổng nhu cầu vốn cần để phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 khoảng trên 30,46 ngàn tỉ đồng và giai đoạn 2026-2030 khoảng trên 43,48 ngàn tỉ đồng.

Chương trình cũng xác định rõ các nhóm giải pháp thực hiện bao gồm hoàn thiện thể chế, chính sách về nhà ở; quy hoạch, phát triển quỹ đất; nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án; phát triển nhà ở theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh; giải pháp về nguồn vốn và thuế; phát triển thị trường bất động sản; giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư...

Xem chi tiết

Các tin khác