Tăng cường thực hiện giải pháp cấp thẻ BHYT đối với người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

9:21, Thứ Sáu, 4-11-2022

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5568/UBND-KGVX ngày 3/11/2022 gửi Sở Lao động -TB&XH, Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường thực hiện giải pháp cấp thẻ BHYTđối với người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11/10/2022, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có Công văn số 4059/LĐTBXH-BTXH 2022 về giải pháp tăng cường cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người cao tuổi, người khuyết tật. UBND tỉnh giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố rà soát số người cao tuổi, người khuyết tật chưa có BHYT trên địa bàn để thực hiện chính sách theo quy định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cấp thẻ BHYT đối với người cao tuổi, người khuyết tật theo đúng quy định. Chủ động đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp tăng cường cấp thẻ BHYT đối với người cao tuổi, người khuyết tật.

Sở Y tế phối hợp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cấp thẻ BHYT đối với người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn theo đúng quy định. Tăng cường vận động người dân tham gia BHYT, bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tăng cường hướng dẫn, vận động người dân tham gia BHYT, bảo hiểm xã hội.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát lại toàn bộ số người cao tuổi, người khuyết tật chưa có BHYT theo quy định; kết thúc thời gian rà soát, báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11/2022. Thực hiện việc cấp thẻ BHYT đối với người cao tuổi, người khuyết tật theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời bố trí kinh phí bảo đảm đóng BHYT cho người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định của pháp luật về BHYT; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp thông tin, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2022.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.