Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 15/4/2022  của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển  du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2030

9:23, Thứ Sáu, 21-10-2022

Ngày 18/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 15/4/2022  của HĐND tỉnh Quảng Trị về chính sách hỗ trợ phát triển  du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 – 2030.

Mục đích của kế hoạch nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, hộ gia đình (doanh nghiệp, tổ chức) đầu tư kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế tài nguyên du lịch; thu hút lao động, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu ngân sách cho tỉnh; đồng thời góp phần phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn và khắc phục những ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 gây ra, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Nội dung của kế hoạch gồm: Chính sách chung; chính sách hỗ trợ lập Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch tỷ lệ 1/2000; chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng các khu, điểm du lịch cộng đồng; chính sách hỗ trợ đầu tư các khu du lịch cộng đồng, sinh thái; chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trong các khu di tích lịch sử, văn hóa khi liên kết khai thác phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể nhằm phát triển du lịch; chính sách hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; chính sách hỗ trợ công tác xúc tiến du lịch; chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh du lịch.

Kê hoạch yêu cầu việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch phải đảm bảo bình đẳng, công khai, minh bạch, lựa chọn đúng đối tượng, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, tổ chức tham gia phát triển du lịch tiếp cận chính sách hỗ trợ hợp pháp và hợp lý.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.