Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

16:49, Thứ Tư, 7-12-2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 5/12/2022 triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu tổng quát: Đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chung về xây dựng NTM, nhằm nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân.

 Mục tiêu cụ thể: Tập trung đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn. Kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và vi phạm pháp khác về an ninh, trật tự so với năm trước, mỗi địa phương giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm trước. Năm 2022, phấn đấu giữ vững chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM đối với các xã đã đạt chuẩn NTM, nông thôn mới nâng cao; huyện NTM; huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 85% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.

Năm 2023, phấn đấu giữ vững chỉ tiêu 19.2 của tiêu chỉ số 19 về quốc phòng và an ninh thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM đối với các xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao; huyện NTM; huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 90% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, xã NTM nâng cao; phục vụ hiệu quả mục tiêu của UBND tỉnh đề ra: 02 huyện (Triệu Phong và Hải Lăng) đạt chuẩn NTM, 01 huyện (Cam Lộ) đạt chuẩn NTM nâng cao.

Năm 2024, phấn đấu giữ vững chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM đối với các xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao; huyện NTM; huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 95% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chỉ số 19 về quốc phòng và an ninh thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, xã NTM nâng cao; phục vụ hiệu quả mục tiêu của UBND tỉnh đề ra: 01 huyện (Vĩnh Linh) đạt chuẩn NTM.

Đến năm 2025, đạt các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự trong xây dựng NTM.

Chương trình triển khai thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2025 ở địa bàn nông thôn trong toàn tỉnh. Chương trình tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung tiêu chí về bảo đảm an ninh, trật tự trong xây dựng NTM; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phục vụ xây dựng NTM.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự góp phần xây dựng NTM; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị ở địa bàn nông thôn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với việc củng cố, duy trì và phát huy vai trò của Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn thôn, bản...

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.