Kế hoạch hợp nhất, sáp nhập các hợp tác xã quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

7:47, Thứ Năm, 25-5-2023

Nhằm mục đích tổng hợp, rà soát phân loại hợp tác xã (HTX) trong toàn tỉnh, để có giải pháp hợp nhất, sáp nhập các HTX quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài, hình thành các HTX quy mô lớn, hoạt động hiệu quả theo quy định của Luật Hợp tác xã, đáp ứng nguyện vọng của thành viên, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hợp nhất, sáp nhập các HTX quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Một số đặc điểm của HTX cần thực hiện hợp nhất, sáp nhập:

Các HTX hoạt động không đúng theo quy định của Luật HTX hiện hành và 02 năm liên tục không tổ chức Hội nghị quyết toán tài chính, không nộp báo cáo theo quy định cho cơ quan quản lý nhà nước.

Các HTX hoạt động xếp loại yếu: Có số điểm tự chấm dưới 50 điểm theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các HTX có quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài, hoạt động cầm chừng hoặc chủ yếu thực hiện các dịch vụ cơ bản phục vụ thành viên sản xuất lúa.

Các HTX có tổng quỹ tiền lương và các chi phí hoạt động hằng năm dưới 100 triệu đồng. Doanh thu hàng năm của hợp tác xã dưới 500 triệu đồng.

Hợp tác xã tự nguyện sáp nhập vào một HTX khác; một hoặc một số liên hiệp HTX có thể tự nguyện sáp nhập vào một liên hiệp HTX khác.

Đối với các HTX quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài không thống nhất được phương án hợp nhất, sáp nhập

Đối với các HTX quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém, ngừng hoạt động kéo dài, hoạt động cầm chừng, hình thức, không hiệu quả, không có phương án củng cố, đổi mới, không thống nhất được phương án hợp nhất, sáp nhập: UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành vận động giải thể hoặc tư vấn chuyển đổi sang hình thức tổ hợp tác căn cứ trên nguyện vọng của thành viên. UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét quyết định giải thể bắt buộc đối với các HTX thuộc trường hợp giải thể bắt buộc theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu: Thực hiện các giải pháp hợp nhất, sáp nhập một cách đồng bộ, có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, dựa trên nguyện vọng của thành viên HTX. Tập trung củng cố, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại hoạt động của HTX theo đúng quy định của Luật hợp tác xã, lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với việc củng cố và phát triển HTX. Tổng hợp, rà soát phân loại HTX trong toàn tỉnh để đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm các HTX hoạt động yếu kém.

Xem chi tiết

Các tin khác