Chủ trương thành lập trường tổ chức điểm tiểu học trên đảo Cồn Cỏ

7:16, Thứ Tư, 6-9-2023

Ngày 5/9/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã ký ban hành Công văn số 4463/UBND-KGVX gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện đảo Cồn Cỏ và UBND huyện Gio Linh về chủ trương thành lập trường tổ chức điểm tiểu học trên huyện đảo Cồn Cỏ.

Công văn nêu rõ: Xét đề nghị của UBND huyện đảo Cồn Cỏ tại Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 03/7/2023 về việc thành lập trường tiểu học trên đảo Cồn Cỏ; đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 1924/BC-SGDĐT ngày 18/8/2023 và Tờ trình số 1925/TTr-SGDĐT ngày 18/8/2023 về chủ trương thành lập, tổ chức điểm trường trên đảo Cồn Cỏ, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Năm học 2023-2024, do số lượng học sinh ít, chưa đủ điều kiện thành lập trường, UBND tỉnh thống nhất phương án tổ chức 01 điểm trường tiểu học trên huyện đảo Cồn Cỏ, là một Điểm trường lẻ thuộc Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục tiểu học theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ sở vật chất của điểm trường sử dụng 01 phòng học và phòng phụ trợ thuộc công trình Trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ. Khi quy mô số lớp, số học sinh tăng, đủ điều kiện để thành lập trường theo các văn bản quy định hiện hành, UBND huyện đảo Cồn Cỏ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập 01 trường tiểu học hoặc 01 trường nhiều cấp học (theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Để việc tổ chức Điểm trường nêu trên đạt hiệu quả và triển khai ngay từ đầu năm học mới 2023-2024, UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gio Linh triển khai các nhiệm vụ cần thiết, tuyển sinh kịp thời học sinh để tổ chức lớp học kịp thời Khai giảng vào ngày 05/9/2023.

Nắm bắt tình hình, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ vào năm học mới đối với Điểm trường tiểu học tại huyện đảo Cồn Cỏ.

Sở Nội vụ: Tham mưu UBND tỉnh bổ sung chỉ tiêu số người làm việc sự nghiệp giáo dục cho UBND huyện Gio Linh để bổ sung cho Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt, đảm bảo triển khai chương trình giáo dục tại điểm trường huyện đảo Cồn Cỏ từ ngày 01/1/2024. Hướng dẫn chính sách cho giáo viên giảng dạy tại Điểm trường trên Đảo theo quy định hiện hành

Sở Tài chính: Trên cơ sở dự toán ngân sách hàng năm của UBND huyện Gio Linh xây dựng, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán chi thường xuyên ngân sách sự nghiệp giáo dục cho huyện Gio Linh (bao gồm điểm trường lẻ tại huyện đảo Cồn Cỏ thuộc Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu UBND tỉnh phân bổ, bố trí các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và các hạng mục khác để đảm bảo tổ chức có hiệu quả hoạt động giáo dục, phù hợp với lộ trình phát triển quy mô trường, lớp và điều kiện thành lập trường trên huyện đảo Cồn Cỏ.

UBND huyện đảo Cồn Cỏ: Chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền chủ trương, vận động Nhân dân trên đáo về việc tổ chức điểm trường lẻ trên Đảo.

Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Gio Linh xây dựng quy chế phối hợp về quản lý, sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các hạng mục khác tại điểm trường theo phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh.

Điều tra dân số, nhu cầu của người dân, xem xét đưa vào Quy hoạch vùng nội dung về phát triển hạ tầng giáo dục, trong đó tính đến phương án thành lập trường tiểu học, trường có nhiều cấp học để có cơ sở thành lập trường khi đáp ứng về quy mô.

 Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan tham mưu chính sách hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc trên huyện đảo Cồn Có phù hợp với tình hình thực tiễn.

UBND huyện Gio Linh: Chủ trì, phối hợp UBND huyện đảo Cồn Cỏ quyết định thành lập điểm trường lẻ tại huyện đảo Cồn Cỏ thuộc Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt; xây dựng đề án, kế hoạch tuyển sinh, chuẩn bị các điều kiện để kịp Khai giảng năm học mới vào ngày 05/9/2023.

Trước mắt, cân đối, điều chỉnh trong chỉ tiêu số người làm việc sự nghiệp giáo dục được giao năm 2023 của UBND huyện để bổ sung cho Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt, đảm bảo công tác dạy học tại điểm trường lẽ huyện đảo Cồn Cỏ trước 05/9/2023.

Phối hợp với UBND huyện đảo Cổn Có tổ chức lớp học theo quy định; xây dựng quy chế phối hợp giữa 02 huyện để phân định nhiệm vụ đối với việc quản lý điểm trường lẻ thuộc Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt đóng trên Đảo.

Bố trí nguồn kinh phí chi tiền lương và chỉ cho tổ chức hoạt động tại điểm trường lẻ thuộc Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt đóng trên huyện đảo Cồn Cỏ những tháng đầu năm học 2023-2024 để điểm trường đi vào hoạt động.

Chỉ đạo Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt, các phòng, ban liên quan thuộc huyện lập dự toán, phân bổ ngân sách hằng năm chi cho Điểm trường trên Đảo theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Xem chi tiết

Các tin khác