Tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao

17:24, Chủ Nhật, 7-7-2024

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3119/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.

Năm 2023, toàn tỉnh phát hiện và đưa vào điều trị 524 bệnh nhân lao các thể, tương đương 81 ca/100.000 dân, trong khi dịch tễ ước tính khoảng 172 ca/100.000 dân, như vậy toàn tỉnh chỉ mới phát hiện được khoảng 50% số bệnh nhân lao trong cộng đồng, bên cạnh đó, tỷ lệ lao kháng thuốc được phát hiện ngày một nhiều hơn, đây là một mối nguy cơ lớn, ảnh hưởng đến mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035 của Chương trình chống lao Quốc gia.

Nhằm kiểm soát tốt bệnh lao và tiến tới đạt các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh lao, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao trên địa bàn như sau:

Sở Y tế - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống lao tỉnh:

Chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai chủ động, hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh lao ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 85/KHUBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch phòng chống bệnh lao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ, Bộ Y tế đối với công tác phòng, chống bệnh lao.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống lao tỉnh để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Lao.

Chỉ đạo củng cố năng lực hệ thống khám bệnh, chữa bệnh (công lập và tư nhân), đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở trong việc phát hiện, quản lý, điều trị và phòng bệnh lao, trong đó có việc gắn kết với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Rà soát và kiện toàn lại tổ chống lao các tuyến, nâng cao năng lực hệ thống cơ sở y tế phòng, chống bệnh lao trên địa bàn nhằm đảm bảo nhân lực cho công tác phòng, chống bệnh lao.

Bám sát tình hình bệnh lao tại địa phương để kịp thời chỉ đạo công tác phát hiện và điều trị bệnh nhân lao. Triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh lao trong cộng đồng. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh lao của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị địa phương liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông phòng, chống bệnh lao; tăng cường đăng tin, bài; thông tin, tuyên truyền về về gánh nặng bệnh lao và công tác phòng, chống bệnh lao.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh là thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống lao tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ, Quy chế hoạt động của BCĐ phòng, chống lao tỉnh phối hợp với Sở Y tế để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh lao ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 85/KHUBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về kế hoạch phòng chống bệnh Lao giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Quan tâm bố trí ngân sách đảm bảo đủ kinh phí hoạt động, trang bị cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống bệnh lao trên địa bàn.

Chỉ đạo các UBND xã/phường/thị trấn, cơ quan, tổ chức tại địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong hoạt động khám sàng lọc chủ động bệnh lao tại cộng đồng và thường xuyên giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống bệnh lao hàng năm. Xác lập các mục tiêu phòng, chống bệnh lao trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh lao.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền và phối hợp với các cấp chính quyền để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh lao.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

Xem chi tiết

Các tin khác