UBND tỉnh rà soát các dự thảo Tờ trình, Đề án trình kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII

9:8, Thứ Sáu, 18-11-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 17/11/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp rà soát các dự thảo Tờ trình, Đề án trình kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII theo đề xuất của các Sở, ngành.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã thảo luận, cho ý kiến các nội dung: Đề án đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; Quy định mức hỗ trợ chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 và Quy định nội dung, mức hỗ trợ; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021–2025. Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Điều kiện trình, ban hành các Đề án theo quy định pháp luật…

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với các nội dung nêu trong các dự thảo Tờ trình, Đề án. Đồng thời, đưa ra một số ý kiến trao đổi, làm rõ căn cứ pháp lý xây dựng các dự thảo; đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong các dự thảo Tờ trình, Đề án để phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu và trao đổi, làm rõ hơn một số nội dung có liên quan. Đồng thời đề nghị các sở, ngành rà soát, tổng hợp tất cả các ý kiến đề xuất của các đại biểu để xem xét, bổ sung hoàn thiện trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Một số nội dung Tờ trình, Đề án của ngành chuyên môn còn ý kiến khác nhau thì đơn vị chủ trì xây dựng phải tích cực, chủ động, rà soát để hoàn thành kịp tiến độ theo đúng quy định.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.