Tỉnh Quảng Trị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

8:9, Thứ Sáu, 8-3-2024

(Cổng TTĐT) Chiều ngày 7/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Tùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản còn có nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong xây dựng quyết tâm chính trị, có nhiều giải pháp cụ thể thông qua việc xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề, kết luận, chỉ thị, các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát đúng, có tính khả thi cao.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chú trọng nhiều hơn công tác củng cố tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tiến bộ, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và những vấn đề bức xúc, dư luận đặt ra, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm. Thực hiện công tác xử lý kỷ luật theo đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, giúp tổ chức đảng và đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, dân chủ được mở rộng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đi vào nền nếp, hiệu quả. Quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nguyên tắc của Đảng được giữ vững, dân chủ trong Đảng được phát huy, đồng thuận xã hội được tăng cường.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí cao với các dự thảo báo cáo; bổ sung, phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn; đồng thời, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý, những cách làm hay, hiệu quả cần phải phát huy, nhân rộng; có nhiều đề xuất, kiến nghị quan trọng để tiếp tục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Những thành tích và kết quả đạt được trong 5 năm (2021-2025) thực hiện công tác xây dựng Đảng và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) đã khẳng định rằng, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng chính là làm cho Đảng mạnh lên, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội, là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình từ nay cho đến hết nhiệm kỳ và trong nhiệm kỳ tới về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần nghiêm túc nhìn nhận và nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; phát huy những kết quả tích cực đã đạt được; rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiết thực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động với mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất quán quan điểm và thực hiện tốt phương châm "Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tỉnh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần rà soát, nỗ lực quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Đồng thời, thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội; tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, từ chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành theo kế hoạch.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác