Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025

8:43, Thứ Hai, 18-10-2021

(Web Quảng Trị) Chiều 15/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và một số nội dung khác.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần này bàn, thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; dự thảo Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị và ra mắt Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Báo cáo đánh giá tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành 2/3 nội dung công việc đã đề ra; 13 đầu việc trọng tâm còn lại đang được triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong 3 tháng cuối năm 2021. Báo cáo 9 tháng đầu năm, việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân trong tỉnh và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối. Song, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát Nghị quyết, Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021 và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cơ bản ổn định. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tập trung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh; các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường. Công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viênluôn được quan tâm: thành lập mới 3 TCCS Đảng trực thuộc, nâng cấp 01chi bộ cơ sở lên thành Đảng bộ cơ sở gồm 4 chi bộ trực thuộc;kịp thời củng cố kiện toàn cấp ủy các TCCS đảng; thực hiện kết luận bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác cán bộ 186 trường hợp và công tác phát triển Đảng 146 trường hợp. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đảm bảo tiến độ đề ra. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19, tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực.Hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá, phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế tronglãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị;việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa kịp thời; vẫn còn trường hợp tham gia hoạt động tôn giáo trái phép, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở một số TCCS đảng còn chậm; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở một số TCCS đảng còn chậm, còn hình thức, nội dung chưa sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Thị Lý tiếp thu, ghi nhận các ý kiến góp ý, kiến nghị của các đồng chí tham dự Hội nghị, đồng thời đề nghị các Ban bộ phận của Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ hoàn chỉnh các văn bản tham mưu để triển khai, thực hiện; bổ sung hoàn thiện các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Xuân Hiền

Các tin khác