CN Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

15:24, Thứ Năm, 6-1-2022

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Phan Hồng Hải Giám đốc      
Nguyễn Hải Quân Phó Giám đốc 0233 3852553 0903587315  
Trương Công Dũng Phó Giám đốc 0233 3550849 0914009500  
Phan Hồng Hải Phó Giám đốc      
PHÒNG BAN
Hoàng Hữu Lực TP. Tổ chức 0233 3854082 0914026565  
Hoàng Thị Huệ TP.Kế toán 0233 3555586 01668414177  
Hoàng Thị Kim Lài TP.KTKSNB 0233 3851419 0903558771  
Võ Thị Thu Hương TP. KHDN 0233 3551622 0914226252  
Phạm Phú Phúc TP KHCN 0233 856349    
Hoàng Minh Thắng Phó phòng phụ trách . Điện toán 0233 3857143 0914026570  
Nguyễn Đình Dũng TP. Kế hoạch 0233 3609699 0989158199  
Nguyễn Đan Việt TP. KDNH 0233 3529579 0914079712  
Võ Thị Bình TP. Dịch vụ 0233 2211149 0914092593  

Các tin khác