Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị

14:10, Thứ Sáu, 23-2-2024

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh
1 Võ Trung Kiên Cục trưởng   0935657888 kienvt@dms.gov.vn
2 Nguyễn Trường Thụy Phó Cục trưởng 02333.855081 0913.456045 thuynt3@dms.gov.vn
3 Trần Đức Thiện Phó Cục trưởng 02333.555602 0979.859190 thientd@dms.gov.vn
Văn phòng (Phòng Tổ chức - Hành chính)
1 Trần Thị Lệ Duyên Trưởng phòng 02333.550240 0913.456234 duyenttl@dms.gov.vn
2 Nguyễn Ánh Ngọc Phó trưởng phòng 02333.859927 0905.223799 ngocna1@dms.gov.vn
3 Nguyễn Thị Vân Văn thư 02333.855488 0974.108209 vannt6@dms.gov.vn
Các phòng trực thuộc
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
1 Võ Thị Việt Hoài Trưởng phòng 02333.85266 0915.360364 hoaivtv@dms.gov.vn
2 Nguyễn Thị Tùng Giang Phó Trưởng phòng 0914.915779 giangntt@dms.gov.vn
Phòng Thanh tra - Pháp chế
1 Nguyễn Quang Sáng Trưởng phòng 02333.66606 0935.784794 sangnq@dms.gov.vn
Các đội trực thuộc
Đội Quản lý thị trường số 1
1 Dương Hữu Minh Đội trưởng 02333.555345 0942.608555 minhdh1@dms.gov.vn
2 Phan Văn Dưỡng Phó Đội trưởng   0942.561100 duongpv@dms.gov.vn
3 Lê Đăng Tiến Phó Đội trưởng   0905.868919 tienld1@dms.gov.vn
4 Nguyễn Đức Trị Phó Đội trưởng   0934.924878 trind1@dms.gov.vn
5 Nguyễn Hồng Phương Phó Đội trưởng   0963.004559 phuongnh@dms.gov.vn
Đội Quản lý thị trường số 2
1 Trần Văn Huy Đội trưởng 02333.880511 0906.528559 huynv2@dms.gov.vn
2 Tạ Văn Tương Phó Đội trưởng   0915.715070 tuongtv@dms.gov.vn
3 Ngô Xuân Quyền Phó Đội trưởng   0914.661557 quyennx1@dms.gov.vn
Đội Quản lý thị trường số 3
1 PhanVăn Chiến Đội trưởng 02333.820209 0914.226070 chienpv@dms.gov.vn
2 Phạm Văn Hà Phó Đội trưởng   0905.330632 hapv@dms.gov.vn
3 Hoàng Đức Nam Phó Đội trưởng   0944.298555 namhd1@dms.gov.vn
4 Đỗ Mạnh Cường Phó Đội trưởng   0985.717766 cuongdm@dms.gov.vn

Các tin khác