Cục Thống kê tỉnh

10:9, Thứ Ba, 18-2-2020

- Địa chỉ: 32 Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3852510
- Fax: 0233 3851783

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Trần Ánh Dương Cục trưởng 0233 3852992 0905049949 taduong@gso.gov.vn
Nguyễn Quốc Kế P.Cục trưởng 0233 2211023 0914193578 nqke@gso.gov.vn
PHÒNG BAN
Nguyễn Văn Đào Trưởng  phòng Tổng hợp 0233 3853204 0982551833 nvdao@gso.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Oanh Phó trưởng phòng Tổng hợp 0233 3853204 0942565033 ntkoanh@gso.gov.vn
Lê Quang Tâm TP TK Nông nghiệp 0233 3854840 0914193578 nqke@gso.gov.vn
Hoàng Vĩnh Bách TP TK Dân số - Văn xã 0233 3851770 0905570489 hvbach@gso.gov.vn
Nguyễn Hữu Thái TP.TK Thương mại 0233 3856535 0914431956 nhthai@gso.gov.vn
Nguyễn Thanh Lộc TP.TK Công nghiệp và XD 0233 3854839 0988441792 ttloc@gso.gov.vn
Nguyễn Thị Hà Phương TP TCHC 0233 3852510 0983391557 nthphuong@gso.gov.vn
Lê Tất Tuệ TP Thanh tra - Thống kê 0233 3852510 0905956414 lttue@gso.gov.vn

Các tin khác