Bưu điện Quảng Trị

9:43, Thứ Tư, 21-12-2022

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động  
Bưu điện tỉnh Quảng Trị
1 Lê Thị Hà Nhung Giám đốc 0233.3852.694 0914.226.227 nhunglth.bdqt@vnpost.vn
2 Nguyễn Thị Hồng Lê Phó giám đốc 0233.3852.591 0916.504.009 lenth.bdqt@vnpost.vn
3 Nguyễn Mạnh Tuấn Phó giám đốc   0966.240.681 tuannm.bdqt@vnpost.vn
4 Nguyễn Hữu Long Kế toán trưởng 0233.3851.533 0914.220.678 longnh.bdqt@vnpost.vn
5 Trương Đức Tình Trưởng phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ 0233.3853.323 0914.327.252 tinhtd1.bdqt@vnpost.vn
6 Cao Thị Hương Ly Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính 0233.3851.727 0914.185.186 lycth.bdqt@vnpost.vn
7 Trương Thị Ngọc Minh Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh 0233.3854.159 0905.319.246 minhttn.bdqt@vnpost.vn

Các tin khác