Chi nhánh NH Phát triển & Đầu tư

15:19, Thứ Năm, 6-1-2022

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Hoàng Thị Châu Loan Q. Giám đốc chi nhánh 0233.3589.789    
Tạ Đăng Khoa Phó Giám đốc CN 0233.3858.868 0905686777  
Hoàng Thị Châu Loan Phó Giám đốc CN 0233.3556.111 0905627888 loanhtc@bidv.com.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
Nguyễn Thị Thanh Huyền Trưởng phòng 0233.3525.357 0914692779  
Nguyễn Văn Thuấn Phó trưởng phòng TCHC 0233.3850.841 0943202359  
Phan Thị Anh Xuân Phó trưởng phòng TCHC 0233.3525.357 '0934836333  
Nguyễn Trung Hiếu Văn thư 0233.3850.841 '0913434737  
                                        FAX: 0233.3851.514  

Các tin khác