Viễn thông Quảng Trị

18:10, Thứ Ba, 16-8-2022

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Văn Chiến Giám đốc 02333564225 0913485726 lvchien@vnpt.vn
Nguyễn Văn Duệ Phó Giám đốc 0233 3852201 0913485027 nvdue.qti@vnpt.vn
Lê Quang Hưng Phó Giám đốc 0233 3852999 0914092579 lqhung.qti@vnpt.vn
PHÒNG BAN
Nguyễn Thế Vinh TP Nhân sự Tổng hợp 0233 3553444 0913485500 vinhnt.qti@vnpt.vn
Nguyễn Công Nguyên TP. Kế hoạch 0233 3851303 0914133133 qti@vnpt.vn
Trần Hữu Cơ TP. Kỹ thuật Đầu tư 0233 3855155 0913485045 thco.qti@vnpt.vn
CÁC TRUNG TÂM
Nguyễn Chơn Dũng GĐ TTVT TP Đông Hà 0233 3556157 0913485889 ncdungqti@vnpt.vn
Lê Quang Minh GĐ TTVT Cam Lộ 0233 3871888 0913485385 lqminh.qti@vnpt.vn
Dương Phước Quốc Cường Q.GĐ TTVT Gio Linh 0233 3636368 0914463789 cuongdpqqti@vnpt.vn
Nguyễn Công Giang GĐ TTVT Vĩnh Linh 0233 3820243 0913456869 gianglcqti@vnpt.vn
Lê Hưng GĐ TTVT Đakrong 0233 3886569 0913005405 lhungqti@vnpt.vn
Đinh Trọng Bảo GĐ TTVT Hướng Hoá 0233 3781956 0913456824 dtbao.qti@vnpt.vn
Nguyễn Thanh Tùng Q.GĐ TTVT Triệu Phong 0233 3828868 0913485008 nttung.qti@vnpt.vn
Nguyễn Văn Hòa GĐ TTVT tx Quảng Trị 0233 3861009 0913485292 nvhoa.qti@vnpt.vn
Lê Bá Tú GĐ TTVT Hải Lăng 0233 3671568 0914138997 tulbqti@vnpt.vn
Hoàng Dũng Sỹ GĐ TT Điều hành thông tin 0233 3853000 0915081078 hdsyqti@vnpt.vn
Lê Tùng Dương GĐ TT Công nghệ thông tin 0233 3668866 0914079089 duonglt.qti@vnpt.vn

Các tin khác