Cục thuế tỉnh

14:40, Thứ Năm, 3-11-2022

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3551755
- Fax: 0233 3858996

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
Lãnh đạo Cục thuế tỉnh
1 Nguyễn Ngọc Tú Cục trưởng  02333.556.569 0983763667 nntu.qtr@gdt.gov.vn
2 Dương Quốc Hoàn Phó Cục trưởng   02333.552.775 0964821390 dqhoan.qtr@gdt.gov.vn
3 Nguyễn Quang Úy Phó Cục trưởng  02333.852.619 0905060135 nquy.qtr@gdt.gov.vn
Văn phòng
1 Võ Hồng Sơn Phó Chánh Văn phòng  02333.555.795 0935414067 vhson.qtr@gdt.gov.vn
2 Nguyễn Văn Bình Phó Chánh Văn phòng  02333.852.508 0914104681 nvbinh.qtr@gdt.gov.vn
3 Phạm Văn Vui Phó Chánh Văn phòng  02333.852.508 0915011123 pvvui.qtr@gdt.gov.vn
4 Trần Thị Thuy Văn thư 2333551755 0975447283 ttthuy.qtr@gdt.gov.vn
Các phòng trực thuộc
Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế
1 Nguyễn Đăng Kỷ Trưởng phòng  02333.555.662 0913446131 ndky.qtr@gdt.gov.vn
2 Hồ Minh Hoàng Phó Trưởng phòng  02333.555.661 0915012088 hmhoang.qtr@gdt.gov.vn
Phòng Kê khai - Kế toán thuế
1 Lưu Thị Kim Tâm Trưởng phòng  02333.852.023 0982553198 ltktam.qtr@gdt.gov.vn
2 Nguyễn Khương Hưng Phó Trưởng phòng  02333.587.889 0914763476 nkhung.qtr@gdt.gov.vn
3 Võ Thành Miên Phó Trưởng phòng  02333.852.023 0905936999 vtmien.qtr@gdt.gov.vn
4 Đào Thị Mỹ Liên Phó Trưởng phòng  02333.852.023 0906531888 dtmlien.qtr@gdt.gov.vn
Phòng Quản lý nợ - Cưỡng chế nợ thuế
1 Hồ Thị Kim Huế Trưởng phòng  02333.555.917 0913429709 hkhue.qtr@gdt.gov.vn
2 Trương Hồng Dy Phó Trưởng phòng  02333.852.024 0914162750 thdy.qtr@gdt.gov.vn
3 Phạm Thị Thủy Vân Phó Trưởng phòng  02333.852.024 0905858955 pttvan.qtr@gdt.gov.vn
Phòng Thanh tra - Kiểm tra
1 Nguyễn Tiền Hải Trưởng phòng  02333.555.770 0903583370 nthai.qtr@gdt.gov.vn
2 Đoàn Minh Chiến Phó Trưởng phòng  02333.555.770 0982956787 dmchien.qtr@gdt.gov.vn
3 Trần Hữu Duyên Phó Trưởng phòng  02333.555.796 0914079735 thduyen.qtr@gdt.gov.vn
4 Nguyễn Văn Dũng Phó Trưởng phòng  02333.855.519 0905144117 nvdung.qtr@gdt.gov.vn
Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế
1 Nguyễn Văn Thảo Trưởng phòng  02333.852.629 0913446056 nvthao.qtr@gdt.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Tráng Phó Trưởng phòng  02333.852.629 0983412159 nxtrang.qtr@gdt.gov.vn
3 Phan Thanh Phú Phó Trưởng phòng  02333.852.629 0915012045 ptphu.qtr@gdt.gov.vn
4 Hoàng Công Thành Phó Trưởng phòng  02333.852.629 0982926559 hcthanh.qtr@gdt.gov.vn
Phòng Kiểm tra nội bộ
1 Phan Văn Vũ Trưởng phòng  02333.555.404 0914451777 pvvu.qtr@gdt.gov.vn
2 Lê Văn Tòa Phó Trưởng phòng  02333.852.020 0915011267 lvtoa.qtr@gdt.gov.vn
3 Hồ Xuân Nam Phó Trưởng phòng  02333.852.020 0942063159 hxnam.qtr@gdt.gov.vn
4 Hồ Ngọc Kiên Phó Trưởng phòng  02333.852.020 0903538009 hnkien.qtr@gdt.gov.vn
Phòng Công nghệ thông tin
1 Lê Thị Thu Sương Trưởng phòng  02333.856.476 0935414936 lttsuong.qtr@gdt.gov.vn
2 Lê Thế Quang Phó Trưởng phòng  02333.856.476 0985003199 ltquang.qtr@gdt.gov.vn
3 Huỳnh Đức Lâm Phó Trưởng phòng  02333.856.476 0988516069 hdlam.qtr@gdt.gov.vn
Phòng Tổ chức cán bộ
1 Nguyễn Linh Chi Trưởng phòng  02333.853.974 0963480866 nlchi.qtr@gdt.gov.vn
2 Nguyễn Thị Bích Thủy Phó Trưởng phòng  02333.535.595 0915062191 ntbthuy.qtr@gdt.gov.vn
3 Hồ Xuân Hùng Phó Trưởng phòng  02333.535.595 0987392678 hxhung.qtr@gdt.gov.vn
Các đơn vị trực thuộc
Chi Cục thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh
1 Võ Phước Hùng Chi cục trưởng  02333.822.789 0913799789 vphung.qtr@gdt.gov.vn
2 Trần Đức Minh Phó Chi cục trưởng  02333.622.052 0988795159 tdminh.qtr@gdt.gov.vn
3 Văn Nguyên Hải Phó Chi cục trưởng    0913442786 Vnhai.qtr@gdt.gov.vn
4 Nguyễn Hữu Lâm Phó Chi cục trưởng  02333.631.159 0983855146 nhlam.qtr@gdt.gov.vn
Chi Cục thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ
1 Trần Anh Tuấn Chi cục trưởng  02333.555.591 0903536135 tatuan.qtr@gdt.gov.vn
2 Nguyễn Chơn Thiện Phó Chi cục trưởng  02333.666.678 0913485207 ncthien.qtr@gdt.gov.vn
3 Nguyễn Thị Tâm Phó Chi cục trưởng  02333.854.021 0982586715 nttam.qtr@gdt.gov.vn
4 Hoàng Kim Phong Phó Chi cục trưởng  02333.731.801 0935478777 hkphong.qtr@gdt.gov.vn
Chi Cục thuế khu vực Triệu Hải
1 Phạm Ngọc Hổ Chi cục trưởng  02333.664.677 0914197707 pnho.qtr@gdt.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Dũng Phó Chi cục trưởng  02333.727.179 0982278315 ntdungqtr.qtr@gdt.gov.vn
3 Dương Hoàng Long Phó Chi cục trưởng  02333.873.427 0918862327 dhlong.qtr@gdt.gov.vn
4 Lê Thị Hồng Huệ Phó Chi cục trưởng  02333.828.270 0945171369 lthhue.qtr@gdt.gov.vn
Chi Cục thuế huyện Đakrông
1 Trần Thị Dạn Chi cục trưởng  02333.886.396 0905008919 ttdan.qtr@gdt.gov.vn
2 Hồ Thị Thưởng Phó Chi cục trưởng    0905035225 htthuong.qtr@gdt.gov.vn
Chi Cục thuế huyện Hướng Hóa
1 Võ Văn Hải Chi cục trưởng  02333.880.207 0913477207 vvhai.qtr@gdt.gov.vn
2 Nguyễn Văn Bảy Phó Chi cục trưởng  2333780559 0905905295 nvbay.qtr@gdt.gov.vn
Chi Cục thuế huyện đảo Cồn cỏ
1 Lê Phước Viên Chi cục trưởng  02333.868.585 0914205333 lpvien.qtr@gdt.gov.vn
2 Nguyễn Hữu Luận Phó Chi cục trưởng  02333.686.559 0982159456 nhluan.qtr@gdt.gov.vn

Các tin khác