Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

19:49, Thứ Tư, 18-11-2020

Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3267/QĐ0UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, trong đó:

Phụ lục 1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (gồm 7 TTHC)

Phụ lục 2: Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (gồm 1 TTHC).

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác