Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

7:13, Thứ Tư, 3-3-2021

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 18/2/2021 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm tiếp tục xây dựng chính quyền hành động nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động;  giảm chi phí thời gian, chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; khắc phục nhanh các tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các dự án đã cấp chủ trương đầu tư đúng tiến độ; rà soát và kiên quyết chấm dứt hoạt động của các dự án đầu tư chậm triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và đất đai; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gia tăng sản xuất bù đắp ảnh hướng của dịch bệnh CCVID-19 và thiên tai.

Mục tiêu cụ thể: Năm 2021, phấn đấu đạt tỷ lệ các dịch vụ công thanh toán điện tử trên 70%; 100% trường học trên địa bàn đô thị, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị xây dựng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

Duy trì tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tối đa 2 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (quy định không quá 3 ngày). Nâng tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng lên 50% vào năm 2021. Thời gian thẩm định cấp chủ trương đầu tư không quá 10 ngày (quy định 35 ngày) khi nhận được hồ sơ hợp lệ (trong đó không quá 5 ngày đối với cơ quan được lấy ý kiến thẩm định, không quá 3 ngày đối với cơ quan thẩm định và không qúa 2 ngày đối với cơ quan ra quyết định. Thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuộc trường hợp UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư không quá 2 ngày (quy định 5 ngày). Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 100% và tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt 100%. Đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo đúng quy trình, theo đúng các quy định và giải quyết đúng hạn. Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở tối đa 10 ngày (đối với nhóm B), 05 ngày (đối với nhóm C); cấp chứng chỉ quy hoạch, thỏa thuận kiến trúc quy hoạch tối đa 05 ngày; cấp phép xây dựng tối đa 10 ngày. Rút ngắn thời gian tiếp cần điện năng xuống còn 3 ngày…

Một số nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện năm 2019-2020; tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 6/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính; nhấn mạnh các giải pháp tăng mức độ sẵn sàng thích ứng với nền sản xuất mới trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tập trung khắc phục ngay những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, đầu tư kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, thiên tai…(xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.