Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tham dự các cuộc họp, hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì

8:48, Thứ Ba, 25-4-2023

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng vừa có Công văn số 1781/UBND-NC gửi giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tham dự các cuộc họp, hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

Công văn nêu rõ:

Thời gian qua, về cơ bản các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chấp hành khá tốt về việc phân công lãnh đạo, công chức tham dự các cuộc họp hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương phân công cán bộ tham dự không đúng thành phần hoặc không báo cáo xin phép vắng mặt...

Gần đây nhất là cuộc họp trực tuyến vào lúc 8 giờ ngày 19/4/2023 phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước - SIPAS 2022 và Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - PAR INDEX 2022 và 2 phiên họp trực tuyến vào sáng ngày 20/4/2023 công bố và triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Hội nghị về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành tốt việc phân công lãnh đạo tham dự đúng thành phần mời, thậm chí vắng mặt không có lý do, không báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản.

Để thực hiện đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021; UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về việc cử thành phần tham gia các cuộc họp do UBND tỉnh mời. Khi được UBND tỉnh triệu tập tham dự các cuộc họp phải đảm bảo đúng thành phần, thời gian quy định; trường hợp vắng mặt hoặc ủy quyền cấp dưới tham dự phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh trước thời gian diễn ra cuộc họp.

Để chấn chỉnh tình trạng tham dự hội họp không đúng thành phần hoặc vắng không có lý do, UBND tỉnh giao bộ phận Văn phòng theo dõi, thống kê việc tham dự các cuộc họp, hội nghị do UBND tỉnh chủ trì; báo cáo UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại các cuộc phiên toàn thể UBND tỉnh.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp và đưa việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính vào tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua - khen thưởng và cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem chi tiết

Các tin khác