Triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15:38, Thứ Tư, 6-9-2023

Ngày 6/9/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã ký ban hành Công văn số 4518/UBND-TM về việc triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh trên ứng dụng eTax Mobile để nâng cao hiệu quả của việc công khai thông tin của hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế; giúp cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, sát thực tế, chống bỏ sót hộ, chống thất thu ngân sách; đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc giám sát, phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cũng như tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế.

Để công tác triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh được thiết thực, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, điện tử hóa trong công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý thuế nói riêng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

Cục Thuế tỉnh:

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tế.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác về mục đích, ý nghĩa của chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh.

Thường xuyên rà soát địa bàn, kiểm tra, đối chiếu thông tin hộ kinh doanh để bổ sung đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh, về thuế đối với hộ kinh doanh đúng với thực tế trên hệ thống quản lý thuế nhằm quản lý thuế đúng đối tượng, đúng quy định, bảo đảm việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, các cơ quan quản lý nhà nước trên chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh được chính xác, gắn với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế.

Đầu mối tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh của các cơ quan chức năng và để báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

Sở Thông tin và Truyền thông: hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế; chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tiện ích mang lại khi sử dụng chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile; tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh thực hiện văn minh thương mại, thực hiện nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế theo quy định.

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị thường xuyên phối hợp với cơ quan thuế để kịp thời đưa tin, bài tuyên truyền về kết quả triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; kịp thời tuyên truyền nêu gương, nhân rộng mô hình của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả chức năng bản đồ số trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế trên địa bàn, rà soát, xác thực thông tin, số liệu để làm cơ sở quản lý thuế hộ kinh doanh đảm bảo chặt chẽ, tính đúng, tính đủ thuế và sát với thực tế kinh doanh theo quy định của pháp luật thuế. Đảm bảo đưa tất cả hộ kinh doanh vào diện quản lý thuế và thực hiện công bằng trong việc xác định nghĩa vụ thuế giữa các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Chỉ đạo việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn, qua đó nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo phòng Tài chính- Kế hoạch rà soát hộ kinh doanh đã cấp Đăng ký kinh doanh lũy kế trên địa bàn đến thời điểm 15/8/2023, cung cấp danh sách và phối hợp thực hiện rà soát, kiểm tra, xử lý, thu hồi Đăng ký kinh doanh đối với các trường hợp vi phạm hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định; phối hợp với cơ quan thuế rà soát hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn; thực hiện yêu cầu điều chỉnh thông tin đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh có thông tin đăng ký kinh doanh không đúng thực tế; kịp thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hộ, cá nhân kinh doanh nghỉ, bỏ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền triển khai ứng dụng chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh và hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế áp dụng với hộ kinh doanh trên địa bàn.

Cục Quản lý thị trường tỉnh: Phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan thuế các trường hợp kinh doanh vi phạm về đăng ký kinh doanh được phát hiện trong quá trình theo dõi, quản lý của ngành.

 Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra về điều kiện và thực tế kinh doanh của các hộ, cá nhân kinh doanh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm (nếu có) chưa thực hiện đúng các quy định về đăng ký kinh doanh.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền về tiện ích ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động; tham gia truy cập, sử dụng chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh để giám sát, phản ánh những bất cập, tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý thuế của ngành Thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng Bản đồ số hộ kinh doanh với cơ quan thuế quản lý và các cơ quan có liên quan nhằm tạo sự công bằng, công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh  và thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần thúc đẩy công tác cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế.

Xem chi tiết

 

Các tin khác