Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024

14:12, Thứ Hai, 19-2-2024

Ngày 18/2/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 788/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024.

Thực hiện Công văn số 509/BNV-CTTN ngày 29/01/2024 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, các chính sách pháp luật đối với thanh niên theo quy định tại Luật Thanh niên năm 2020, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030, Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022- 2030, Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh triển khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Tập trung giải quyết các chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 theo quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và giải quyết các chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP 2 ngày 30/01/2011 của Chính phủ, Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ:

Lồng ghép các chỉ tiêu thống kê về thanh niên vào Bộ chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê của sở, ngành, địa phương.

Các sở, ban, ngành có liên quan trên cơ sở hướng dẫn của Bộ, ngành, thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê về thanh niên, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút, tuyển dụng công chức, viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; thực hiện việc sắp xếp, bố trí, tuyển dụng Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ vào cán bộ, công chức đảm theo quy định.

Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định gồm các nội dung sau:

Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và liên quan đến thanh niên; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030, Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh triển khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị năm 2024;

Kết quả thu hút, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Kết quả sắp xếp, bố trí, tuyển dụng Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ vào các bộ, công chức theo quy định;

Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện;

Kết quả tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên;

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa sở, ngành và địa phương với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/12/2024 để tổng hợp.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.