Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06

7:31, Thứ Tư, 28-2-2024

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 921/UBND-NC ngày 26/2/2024 gửi các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo; để đảm bảo việc triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong năm 2024. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực hàng tuần, hàng tháng và công bố cụ thể kết quả, tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng.

Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, những nhiệm vụ còn chậm tiến độ (nếu có).

Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, bảo đảm cắt giảm tối đa giấy tờ, thời gian đi lại và chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hoá với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hoá theo đúng quy định.

Triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng tiện tích từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân và định danh điện tử để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và thực hiện lộ trình theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh. g) Định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ (lồng ghép vào báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06).

Văn phòng UBND tỉnh: Tiếp tục công khai việc đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị, địa phương dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thúc đẩy việc sử dụng tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách chưa có tài khoản. Thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 100% người dân đã có tài khoản.

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về an ninh an toàn thông tin, ưu tiên hình thức điện tử trên phần mềm đào tạo trực tuyến (MOOC); hoàn thành trước ngày 01/7/2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong phạm vi địa phương, bảo đảm kết nối, tích hợp, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2025.

Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục đảm bảo hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ số hoá dữ liệu đặc biệt đối với các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao động việc làm.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật và mục tiêu, lợi ích triển khai Đề án 06, tài khoản định danh điện tử, căn cước công dân gắn chíp… để tạo nhận thức chung và sự đồng thuận trong nhân dân.

Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 04/CT-TTg và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.