Tổng kết thực hiện Đề án Tăng cường phổ, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, Hải đảo, giai đoạn 2017-2021

16:36, Thứ Tư, 12-1-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 12/1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án Tăng cường phổ, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, Hải đảo, giai đoạn 2017-2021”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự tại điểm cầu Quảng Trị.

Vùng biên giới, hải đảo (BGHĐ) nước ta có 1.084 xã, phường, thị trấn thuộc 233 quận, huyện, thị xã/44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với dân số khoảng 9,5 triệu người.

5 năm qua, thực hiện đề án Tăng cường phổ, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, với tinh thần chủ động và trách nhiệm, các địa phương, đơn vị đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, huy động tối đa nguồn lực, nhân lực, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các mô hình, cách làm sáng tạo, linh hoạt. Nhờ đó, đã thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được triển khai toàn diện, có trọng tâm, tập trung vào địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và gắn với công tác vận động quần chúng nhân dân khu vực biên giới chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy, nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân vùng BGHĐ được nâng lên, góp phần làm cho tình hình an ninh trật tự ở các xã, phường BGHĐ ngày càng ổn định hơn, nhiều hủ tục lạc hậu được loại bỏ, tệ nạn xã hội giảm, tình hình di cư tự do được hạn chế đáng kể.

Ban chỉ đạo đề án các địa phương, đơn vị đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, PBGDPL phù hợp, nhất là các mô hình, phong trào hay, tạo cảm hứng và sức lan tỏa trong cán bộ, nhân dân khu vực BGHĐ. Công tác xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, kiện toàn; công tác bảo đảm tài liệu phục vụ PBGDPL được quan tâm đúng mức. Các đơn vị quân đội và tư pháp cơ sở đã linh hoạt, gắn kết công tác PBGDPL với tổ chức thực hiện pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan đến đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm và giải pháp để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho cán bộ, Nhân dân khu vực BGHĐ.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của Đề án, duy trì hoạt động, củng cố nền tảng đã xây dựng để đưa công tác PBGDPL thành nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên và từng bước nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền, PBGDPL vùng BGHĐ. Tăng cường tổ chức tập huấn, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến sát với địa bàn, đối tượng. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân để duy trì các hoạt động phục vụ công tác PBGDPL ở vùng BGHĐ.  

Gắn công tác tuyên truyền, PBGDPL với thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cùng các chính sách của Nhà nước đối với công tác dân tộc và vùng BGHĐ; lồng ghép trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đội ngũ công chức, viên chức các ngành và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhằm tạo chuyển biến vững chắc về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân vùng BGHĐ.

Hồng Hà

Các tin khác