Phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

7:57, Thứ Tư, 29-11-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 28/11/2023, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Thủ đô Hà Nội và kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và một số văn bản liên quan.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 13/11/2022, có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2023, gồm có 6 chương, 91 điều, quy định nội dung, cách thức thực hiện, quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là văn bản pháp lý cao nhất từ trước tới nay nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thể chế hóa Chỉ thị số 30, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định, một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021- 2030 là thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân. Tiếp tục nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương nhằm nắm được tinh thần, nội dung cơ bản nhất của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các Nghị định hướng dẫn, nhất là một số nội dung liên quan mà các địa phương đang gặp lúng túng trong quá trình thực hiện.

Với ý nghĩa đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu sau hội nghị, các đại biểu tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản hướng dẫn; gắn với tình hình thực tiễn, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai trong phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương mình để việc thi hành Luật đạt hiệu quả cao, thực chất.

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.