Đánh giá giữa kỳ thực hiện chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2020 – 2025

7:51, Thứ Sáu, 24-11-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 23/11/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì hội nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) giai đoạn 2020 – 2025.

Thời gian qua công tác quan hệ, vận động nguồn viện trợ PCPNN được các cấp, ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Quảng Trị là một trong những địa phương có nhiều điểm sáng về thu hút, vận động nguồn vốn viện trợ PCPNN trong cả nước. Giai đoạn từ năm 2020 đến hết tháng 6/2023, giá trị thu hút, vận động nguồn vốn viện trợ PCPNN của tỉnh Quảng Trị tăng cao; đã thu hút được 187 dự án với giá trị viện trợ đạt 87,9 triệu USD. Giá trị viện trợ tăng 42,9% và số lượng dự án viện trợ tăng 52% so với cùng kỳ giai đoạn trước. Trong đó, nổi bật năm 2020 là năm đạt giá trị viện trợ cao nhất từ trước đến nay với hơn 55 triệu USD. Bình quân số dự án và viện trợ phi dự án mới trong các năm là 53 dự án/năm.

Các chương trình, dự án của các tổ chức PCPNN/nhà tài trợ tập trung triển khai trong các lĩnh vực: khắc phục hậu quả chiến tranh; y tế; giáo dục và đào tạo; giải quyết các vấn đề xã hội; người khuyết tật; phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp… trong đó, lĩnh vực triển khai nổi bật nhất là khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Các tổ chức PCPNN đã đóng góp 2,24% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và 13,1% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, góp phần thiết thực và hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân ở các vùng thụ hưởng, phù hợp với các ưu tiên, định hướng của quốc gia và tỉnh Quảng Trị, đóng góp tích cực vào thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ (SDGs) của Việt Nam đến năm 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện công tác xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2020 - 2025; rà soát và đánh giá tiến độ triển khai các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Trị, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và các nhà tài trợ quốc tế, đối tác hợp tác PCPNN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phổ biến, trao đổi, thảo luận, giải đáp các vấn đề vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, vận động viện trợ PCPNN và hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cảm ơn sự hợp tác có hiệu quả của các tổ chức PCPNN, các nhà tài trợ và các tổ chức, cá nhân đã và đang đóng góp cho hoạt động hợp tác phát triển tại địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, tỉnh Quảng Trị vẫn còn đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm bom mìn, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu.

Trong điều kiện nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương còn hạn chế, sự hỗ trợ của cộng đồng các nhà tài trợ, các tổ chức PCPNN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và các hoạt động phát triển bền vững tỉnh Quảng Trị luôn được xác định hết sức quan trọng và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác và triển khai chương trình viện trợ PCPNN của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhà tài trợ, tổ chức PCPNN, cơ quan, đơn vị trong tỉnh trên cơ sở các định hướng ưu tiên trong Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2025 tại Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 2/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị, tiếp tục chủ động khai thác nguồn tài trợ, kỹ thuật và nguồn lực bên ngoài để triển khai đạt hiệu quả cao hơn, bền vững hơn trong xây dựng, bảo vệ đề xuất dự án hợp tác.

Tăng cường hoạt động trao đổi tham vấn của các bên liên quan (nhà tài trợ, tổ chức quốc tế và PCPNN, chính quyền địa phương và cơ quan đầu mối hợp tác...); tập trung điều chỉnh, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 và 2025 bám sát thực tiễn và tiếp thu các khuyến nghị của các nhà tài trợ, đối tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa tỉnh và các nhà tài trợ quốc tế, tổ chức quốc tế và PCPNN sẽ tiếp tục phát triển theo cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển KT - XH, giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nhân dân Quảng Trị và bạn bè quốc tế.

Hồng Hà

Các tin khác