UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với sở Khoa học và Công nghệ

7:51, Thứ Năm, 30-11-2023

(Cổng TTĐT) Sáng ngày 29/11/2023, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về khoa học công nghệ như nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công…

Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và khai thác các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực quản lý; triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về tham gia cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số; đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh đầu tư tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường nghiên cứu ứng dụng, nhân rộng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống; Thúc đẩy các ứng dụng, nghiên cứu phát triển, chuyển giao các công nghệ; chú trọng phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Công tác sở hữu trí tuệ chuyển biến tích cực; công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ hạt nhân được duy trì; công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng được tăng cường…

Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ Trần Ngọc Lân báo cáo tại buổi làm việc

Nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới được Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ban hành; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ; hoàn thiện quy hoạch phát triển các lĩnh vực khoa học công nghệ; tăng cường hợp tác và đầu tư, sử dụng hiệu quả các phòng thí nghiệm; phát triển các nhóm nghiên cứu và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí để phát triển khoa học và công nghệ…

Lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí đủ nguồn kinh phí để hoạt động; cho phép lãnh đạo sở đi nghiên cứu học tập các công nghệ mới trên thế giới; cho chủ trương để sửa chữa trụ sở…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, hiến kế nhằm giúp ngành khoa học và công nghệ thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn và phát triển bền vững.

Lãnh đạo các ngành phát biểu ý kiến tại buổi làm  việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng của đội ngũ làm công tác khoa học công nghệ và chia sẻ những khó khăn của ngành thời gian qua. Đó là, ngành đã làm tốt việc xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Các nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ mang lại kết quả tích cực. Công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được đổi mới căn bản, toàn diện. Số lượng các đề tài, dự án nghiên cứu thành công được nhân rộng phục vụ sản xuất và đời sống ngày càng tăng; công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích phát triển các dịch vụ thử nghiệm, kiểm định… tạo niềm tin cho người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ… Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng đề nghị lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu các ý kiến để tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống; Tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh và Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Triển khai tốt các chương trình hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh; khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa. Triển khai mạnh mẽ các chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ…

Về các kiến nghị của sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng thống nhất cao và giao các ngành liên quan rà soát, phối hợp và hỗ trợ tốt nhất để sở thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.