Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

9:29, Thứ Bảy, 3-2-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 2/2/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thảo luận về kết quả, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác cải cách hành chính năm 2023; giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2024 trên 6 lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Trong công tác cải cách thể chế, Chính phủ đã tổ chức 10 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật; các bộ, ngành đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành 92 nghị định và ban hành theo thẩm quyền 372 thông tư; HĐND và UBND cấp tỉnh đã ban hành 3.427 văn bản quy phạm pháp luật.

Có 9 bộ, ngành đã thực thi phương án đơn giản hóa 147 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, đạt 49.26%. Đến nay, đã có 22/22 bộ, ngành đã xác định và công bố 1.372 thủ tục hành chính nội bộ; 63/63 địa phương công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được thúc đẩy. Dự kiến kết quả sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành đến hết năm 2024 còn 895 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 140 đơn vị so với năm 2021; tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập đạt khoảng 63%.

Về quản lý và tinh giản biên chế, thực hiện các nghị định của Chính phủ, từ năm 2015 đến ngày 15/12/2023 cả nước tinh giản biên chế 84.140 người. Trong đó ở Trung ương là 5.740 người, địa phương là 78.400 người…

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh thực hiện sắp xếp, thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; chuyển đổi số quốc gia, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn…

Tiến Nhất

Các tin khác