Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tổng kết công tác năm 2023

8:18, Thứ Sáu, 2-2-2024

(Cổng TTĐT) Chiều ngày 01/02/2024, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính (PAR INDEX) và Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ly Kiều Vân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Báo cáo cho biết, thời gian qua, công tác cải cách hành chính được lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ việc xây dựng nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch đến việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát. Trong quá trình triển khai thực hiện đã có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các lĩnh vực, đặc biệt là sự phối hợp, tham gia đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan được phân công tham mưu lĩnh vực cải cách hành chính.

Tỉnh đã từng bước đầu tư nguồn lực vào những công việc cụ thể, sáng tạo nội dung phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hướng tới thu hút đầu tư vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Công tác cải cách thể chế từng bước được hoàn thiện, mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể, nền hành chính đã thực sự theo hướng phục vụ Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm tập trung chỉ đạo, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân được duy trì nề nếp. Năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành 51 quyết định, công bố 862 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ba cấp chính quyền.

Trong đó, công bố chuẩn hóa, ban hành mới 336 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 455 thủ tục hành chính; bãi bỏ 71 thủ tục hành chính. Tích hợp 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh và cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 464/537 thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, đạt 86,41%; tỉ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 53,27%. Trong năm, các cơ quan hành chính nhà nước ba cấp đã tiếp nhận 319.021 hồ sơ, đã giải quyết 312.672 hồ sơ, trong đó tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,6%...

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số được chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính.

Được biết, năm 2023, số điểm chung của các cơ quan, đơn vị đạt tỉ lệ cao, trung bình cấp sở đạt 90%, cấp huyện đạt 83.94%. Trong đó, chỉ số cải cách hành chính của các sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đạt cao. Sở Tài nguyên và Môi trường có chỉ số xếp hạng thấp nhất. Các sở, ngành, các địa phương đạt điểm ở tốp đầu ngoài công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, thì lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính đạt điểm cao, tỉ lệ hồ sơ trễ hạn rất thấp, tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3, 4 cao...

Về chỉ số PCI, năm 2022, tỉnh Quảng Trị chỉ đạt 61,26 điểm (giảm 2,07 điểm so với năm 2021); xếp hạng thứ 59/63 tỉnh, thành phố (giảm 18 bậc so với năm 2021).

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành đã chia sẻ những những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cải cách thủ tục hành chính và triển khai thực hiện các quy định mới, thủ tục mới trong từng ngành, lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục chú trọng cải cách hành chính một cách đồng bộ, thực hiện các giải pháp kịp thời, phù hợp để cải thiện và nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS của tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trên cơ sở các vấn đề tồn tại đã được chỉ ra, cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; các sở, ngành rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản đang chồng chéo khi triển khai thủ tục hành chính, ảnh hưởng doanh nghiệp, người dân.

Gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng, triển khai nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và lấy kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các đơn vị, địa phương.

Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc kiểm soát thủ tục hành chính; tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của tỉnh, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt Đề án 06 để tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh thiết lập đường dây nóng ghi nhận ý kiến và xử lý các thắc mắc, khiếu nại của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính. Công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông kết quả xếp loại cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành, địa phương để người dân và doanh nghiệp theo dõi.

Tại hội nghị, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương đã ký cam kết về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác