Phiên họp thứ 5 Ban chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia

13:56, Thứ Sáu, 8-3-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 8/3/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì phiên họp thứ 5, trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), hiện cả nước có khoảng 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 17,1 tiêu chí/xã; có 280 đơn vi cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%.

Về kết quả giải ngân vốn thực hiện các chương trình MTQG, giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong năm 2023 (gồm cả nguồn vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023) đạt khoảng 61,5%.

Tại Quảng Trị, năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung, hoạt động thuộc từng dự án, tiểu dự án thành phần của các Chương trình và đạt được những kết quả quan trọng: Tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm 1,77% với 2.994 hộ nghèo, cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo 28 xã đặc biệt khó khăn giảm 7,47% (từ 48,17% vào đầu năm 2023 xuống còn 40,7% vào cuối năm 2023); tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 8,9% (từ 55,79% vào đầu năm 2023 xuống còn 46,89% vào cuối năm 2023)…

Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh đã có 69/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bình quân tiêu chí toàn tỉnh là 15,8 tiêu chí/xã.

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương 5 năm giai đoạn 2021-2025 phân bổ cho địa phương với tổng vốn 1.535,141 tỷ đồng (Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 740,078 tỷ đồng; Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững là 362,173 tỷ đồng; Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới là 432,890 tỷ đồng). Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022, 2023, 2024.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận và biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các chương trình. Tuy nhiên, lưu ý các địa phương cần giải ngân nhanh hơn, chất lượng hơn.

Các bộ, ngành cần rà soát lại các thông tư, quy định liên quan còn vướng mắc để đề xuất sửa đổi; phối hợp chặt chẽ, tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất.

Đối với các địa phương, cần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn với tinh thần “quyết liệt, chủ động”. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc giao việc cho cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Các tỉnh cũng cần tập trung rà soát toàn bộ hệ thống văn bản, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Tiến Nhất

Các tin khác