Hoàn thiện dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

18:33, Thứ Ba, 11-6-2024

(Cổng TTĐT) Sáng ngày 11/6/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố về các Nghị định: quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự thảo Nghị định gồm có 10 chương, 114 điều và 1 phụ lục. Sau khi lấy ý kiến của thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến góp ý.

Theo đó, dự thảo Nghị định đã chỉnh lý quy định về: Xác định loại đất đối với trường hợp không có giấy tờ hoặc trường hợp loại đất xác định trên giấy tờ đã cấp khác với phân loại đất theo quy định của Luật Đất đai hoặc khác với hiện trạng sử dụng đất; về nguồn thu tài chính của Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để đảm bảo phù hợp với tên phí quy định tại Luật Phí và lệ phí và dịch vụ thu tiền theo pháp luật về giá để tránh trùng lắp.

Chỉnh lý quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất theo hướng bổ sung việc xác định trên cơ sở hiện trạng; định hướng quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; thu hồi đất quốc phòng, an ninh theo hướng bổ sung trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với trường hợp đất thu hồi, chuyển giao cho địa phương để thực hiện dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày 01 tháng 7 năm 2014; bồi thường đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Dự thảo Nghị định cũng chỉnh lý sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo hướng dẫn chiếu diện tích đất xây dựng công trình để sử dụng vào mục đích kết hợp trên đất lúa, đất lâm nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, các chuyên gia đã tập trung phân tích những nội dung mà dự thảo cần tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương liên quan đến quy định về định hướng quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; vấn đề thu hồi đất; tiền sử dụng đất hàng năm khi sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế; việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp; các công trình lấn biển; xử lý đất xen kẹt; quản lý, khai thác quỹ đất ngắn hạn; góp quyền sử dụng đất xây dựng dự án…

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia tích cực của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia… trong việc xây dựng, góp ý, hoàn thiện các văn bản dưới luật. Đồng thời đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tránh xung đột với các luật khác trong hệ thống pháp luật.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để chỉnh lý dự thảo Nghị định về mặt kỹ thuật trình bày; chỉnh lý một số thuật ngữ cho chính xác, rà soát, chỉnh lý viện dẫn, dẫn chiếu cho phù hợp, bảo đảm bao quát đầy đủ phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác